pfizer mrna
Posted by Mforum
564 views
Zaczynamy!
Posted by Enigma2021
431 views
Terytorium 404
Posted by Enigma2021
262 views
Rozdzielenie Ludzkości
Posted by Joana100
350 views

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU ZBRODNI LUDOBÓJSTWA NA POLAKACH W OKRESIE PANDEMII 2019 – 2022 500 TYS OFIAR

4.9/5 - (16 votes)

MATERIAŁY DO POBRANIA W FORMACIE PDF

TYM PRZYCISKIEM POSTAW KAWĘ MOŻESZ ODBLOKOWAĆ TREŚCI PREMIUM I DOSTĘP DO STREAM LIVE

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Click to access pk—so-w-wa—mrna-subsydiarny-akt-oskarzenia.pdf

pk—so-w-wa—mrna-subsydiarny-akt-oskarzenia

 

MATERIAŁY DO ZAPOZNANIA SIE Z TREŚCIĄ 

Białystok 18 styczeń 2023r
Fundacja im. Nikoli Tesli
ul. Proletariacka 3/28
15-449 Białystok
KRS 0000443710 Sąd Okręgowy w Warszawie
VIII Wydział Karny
Nadzoru nad post. przygotowawczym
al. ,,Solidarności” 127
00-898 Warszawa
za pośrednictwem
Prokuratura Krajowa
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

Sygn. akt. 4314-4 Ds.176.2022

W/w śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która w ewidentny i
rażący sposób nie wypełnia swoich obowiązków (art. 231 kk) i ochrania zbrodniarzy
przed odpowiedzialnością karną – Art. 239 kk (Poplecznictwo).
Subsydiarny Akt Oskarżenia
Norymberga II
Przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministrom Zdrowia – Łukaszowi
Szumowski i Andrzejowi Niedzielskiemu o Ludobójstwo za pomocą śmiertelnych
„szczepionek” mRNA, które było skutkiem Rządowego Programu Szczepień na Covid 19
oraz współudział w Ludobójstwie osób, które pomagały i organizowały „punkty
szczepień” w całej Polsce, nakłaniały i podżegały do szczepień lub wnioskowały o
„obowiązkowe” szczepienia mRNA albo biernie się przyglądali mordowaniu Polaków.
• Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej
• Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
• Rajmunda Andrzejczaka – Szefa Sztabu Generalnego W P, który wydał zarządzenie
o obowiązkowych szczepieniach mRNA wśród żołnierzy WP
• Przemysław Czarnek – za wydanie nakazu szczepień nauczycieli w polskich
Uczelniach, Szkołach i Placówkach Oświaty.
• Michał Dworczyk – Pełnomocnik Rządu ds. narodowego programu szczepień
ochronnych przeciwko Covid-19
• Wszyscy Wojewodowie i Wojewódzcy koordynatorzy szczepień (lista w
załączeniu)
• Grzegorz Cessak – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych – o dopuszczenie do użytku na polskim rynku szczepionek mRNA.
• Ewa Krajewska – Główny Inspektor Farmaceutyczny i Wojewódzcy Inspektorzy
Farmaceutyczni
• Andrzej Horban – Główny doradca premiera ds. walki z pandemią. Promował
szczepienia mRNA
1. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
A także funkcjonariusze publiczni, którzy mogli powstrzymać ludobójstwo na Polakach
lecz mimo powiadomienia przez Fundację o śmiertelności „szczepionek” mRNA nie
podjęły żadnych działań zmierzających do uchylenie grożącego niebezpieczeństwa lecz
biernie się przyglądały jak mordują Polaków lub publicznie podżegały i nakłaniały do
szczepień (samemu się nie szczepiąc) co kwalifikuje te czyny jako współudział w zbrodni
(art. 18 kk).
• Prezydent RP – Andrzej Duda
• Prezydium Sejmu: Elżbieta Witek, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata
Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.
• Posłowie – PiS i Koalicji Obywatelskiej.
Art. 18. kk § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam
albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu
zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie,
poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna
osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo,
kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem
ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środeka przewozu,
udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew
prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu
zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. § 1. Sąd wymierza karę za
podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.
W/w osoby działają w zorganizowanej Grupie Przestępczej, której celem jest
zamordowanie jak największej liczby Polaków.
Ponadto Fundacja żąda od Sądu:
1. Wydanie nakazu: 1) natychmiastowego zatrzymania podejrzanych (art. 244 kpk)
oraz 2) wydanie nakazu tymczasowego aresztowania (Art. 258 kpk) gdyż zachodzi
obawa ucieczki w/w zbrodniarzy oraz nakłaniania do składania fałszywych zeznań
lub w inny bezprawny sposób będą utrudniali postępowanie karne.
• Art. 244 kpk (Zatrzymanie policyjne) § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę
podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona
przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia
śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją
przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie
przyspieszonym.
• Art. 258. kpk [Przesłanki szczególne] § 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe
środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli zachodzi: 1) uzasadniona obawa
ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego
tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu; 2) uzasadniona obawa,
że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo
w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. § 2. Jeżeli oskarżonemu
zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia
2. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, […] potrzeba zastosowania
tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku
postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3.
Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi
uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub
bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa
groził.
2. Wydania Nakazu Sądowego – O natychmiastowe wstrzymaniu wszelkich
szczepień w Polsce a zwłaszcza opartych na technologii mRNA oraz wycofania
wszystkich szczepionek z rynku wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej
wykonalności gdyż „szczepionki” są i zawsze były bronią BiologiccznoChemiczną, których stosowanie jest zabronione na mocy Międzynarodowych
Traktatów ale też dlatego, że szczepionki nie posiadają i nigdy nie posiadały
żadnych właściwości leczniczych, nie zawierają w swoim składzie żadnych
substancji leczniczych tylko substancje toksyczne szkodliwe dla zdrowia ludzi
ani nie zapobiegają żadnym chorobom lecz je wywołują co stanowi śmiertelne
zagrożenie dla życia i zdrowia wielu ludzi – co jest karalne z art. 165 kk
sprowadzenie Niebezpieczeństwa powszechnego)
3. Dołączenia dodatkowego materiału dowodowego w postaci Medycznych
Publikacji Naukowych, Raportów i innych dokumentów – Lista Dowodów w
załączeniu. (CD-R) *Załączniki są publicznie dostępne (do pobrania) na stronie
internetowej Fundacji Tesli pod Adresem: http://www.fundacja-tesli.manifo.com
4. W oparciu o dołączony przez fundację materiał dowodowy wnosimy o
skierowanie przez Sąd Okręgowy lub Prokuraturę Krajową zawiadomienia do:
• Prokuratury Europejskiej przeciwko Ursula von der Leyen (Przewodnicząca
Unii Europejskiej) oraz członkom Komisji Zdrowia przy Unii Europejskiej o
dokonanie nadużyć finansowych i korupcję w kwestiach zakupu i dopuszczenie
na Rynek Europejski śmiertelnych preparatów mRNA.
• Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze – napisanie i złożenie przez
Prokuraturę Krajową Aktu Oskarżenia przeciwko WHO (Światowa Organizacja
Zdrowia) Koncernom Farmaceutycznym (Pfizer, Moderna, AstraZaneka) i
Fundacji Billa Gatesa o Terroryzm, Udział w masowym zamachu, Ludobójstwo
i Zbrodnie przeciwko ludzkości – zaplanowane ludobójstwo (Depopulacja).
Ponadto… w związku z tym, że Fundacja Tesli (wraz z innymi organizacjami NGO z
którymi fundacja współpracuje a które to Organizacje prowadziły różnego rodzaju
„śledztwa obywatelskie” w Polsce i na świecie w sprawie fałszywej pandemii na Covid 19
– na mocy zapisów statutu fundacji takich jak ochrona, życia i zdrowia ludzi oraz
praworządność i ochrona wolności i praw człowieka a także na podstawie i Art. 90 kpk
• Art. 90. KPK Przedstawiciel organizacji społecznej § 1. W postępowaniu sądowym
udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zachodzi potrzeba
ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami
3. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka.
§ 2.W zgłoszeniu organizacja społeczna wskazuje interes społeczny lub
indywidualny, objęty zadaniami statutowymi tej organizacji, oraz przedstawiciela,
który ma reprezentować tę organizację. Do zgłoszenia dołącza się odpis statutu lub
innego dokumentu regulującego działalność tej organizacji. Przedstawiciel
organizacji społecznej przedkłada sądowi pisemne upoważnienie. […] §4. Sąd
dopuszcza przedstawiciela organizacji społecznej do występowania w sprawie
pomimo braku zgody stron, jeżeli leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości.
chcemy być w tej sprawie „oskarżycielem posiłkowym” oraz działać jako „Przyjaciel
Sądu” dla dobra wymiaru sprawiedliwości dostarczając dowodów, które będą miały
wpływ na sadowe rozstrzygnięcie w tej sprawie. W związku z tym wnosimy o:
1. Udzielenie pomocy prawnej w postaci przydzielenia dla fundacji adwokata z
urzędu, który sporządzi i podpisze Subsydiarny Akt Oskarżenia i będzie
„oskarżycielem posiłkowym” (podstawa prawna: Art. 103, 104, 105 USTAWA z
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz Art. 117
(Kodeks postępowania cywilnego)
• Art. 117 (Kodeks postępowania cywilnego) Ustanowienie pełnomocnika dla strony
zwolnionej od kosztów sądowych. § 5. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział
adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Podstawą oddalenia
wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
Uzasadnienie:
Należy zacząć od „fałszywej pandemii” na Covid-19 a zwłaszcza od tego, że wirus SARSCOV-2 który ponoć wywołuje Ciężką Niewydolność Płucną nigdy nie istniał i nigdy nie
został wyizolowany przez żaden Instytut Medyczny na świecie. Jest to „wirtualny”
wirus, którego wymyśliły Koncerny Farmaceutyczne, WHO i Fundacja Billa Gatesa
żeby terroryzować ludzi i rządy jego rzekomą wysoką śmiertelnością w celu wywołania
poważnych zakłóceń w funkcjonowania państw i światowej gospodarki.
Nie należy mylić wirusa Sars-Cov-2 z korona-wirusami które co roku wywołują tzw.
przeziębienia i mają zerową śmiertelność. Wszyscy chorzy sami zdrowieją do 7 dni i to
bez żadnych leków. W czasie fałszywej pandemii na Covid 19 ogłoszonej przez rząd
PiS – żeby stwierdzić, że jest to oszustwo Wystarczyło się rozejrzeć dookoła żeby
stwierdzić, że mimo zakażeń nikt nie umierał.
Odrębną sprawą jest choroba Sars-Cov-2, która to choroba istnieje i wywołuje u ludzi
Ciężką Niewydolność Oddechową ale nie z powodu wirusa Sars-Cov-2 który nie
istnieje tylko na skutek promieniowania elektromagnertcznego z anten 4G i 5G.
W załączeniu wydruk artykułów prasowych:
• Hiszpania: Ministerstwo Zdrowia zmuszone do potwierdzenia, że nigdy nie
4. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
wyizolowało wirusa SARS-CoV-2 (25.10.2021 / Przez redaktorów wiadomości
(Artyku Rhody Wilson ponownie opublikowany The Expose )
• 165 instytucji medycznych/naukowych na całym świecie nie przytoczyło nawet 1
rekordu oczyszczenia „SARS-COV-2” przez nikogo, gdziekolwiek i kiedykolwiek (6
czerwca 2021r)
• Wirus, który powoduje COVID-19 NIGDY nie został wyizolowany w laboratorium –
dr Lee Merritt i Tom Cowan (07 lutego 2022r)
• Porównanie – PRZEZIĘBIENIE, COVID-19, GRYPA SEZONOWA (Narodowy
Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie)

Jak można odróżnić objawy zachorowania COVID-19 od objawów przeziębienia i grypy?


• Praca Naukowa „5G = SARS-CoV-2” (Opublikowano 29 września 2021 w
National Library of Medicine) Dowody na związek między chorobą koronawirusową-19 (Sars-Cov-2) a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości
radiowej z komunikacji bezprzewodowej w tym 5G
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/?
fbclid=IwAR3hNsQ2dxXHmOfV1Us60s6q3oQ6toZKLU1bKs7OorU5WcT6NWCG
7nAUKLs
Nie powinien więc nikogo dziwić fakt, że w Polsce nie ma ani jednego przypadku
zarażenia wirusem Sars-Cov-2 ani potwierdzonego zgonu na skutek tego wirusa. Niestety
ale Ministerstwo Zdrowia w ciągu 2 lat trwania rzekomej epidemii na Covid 19 nie
wykonało ani jednej sekcji zwłok. Jest to celowe działanie mające na celu – ukrycie
prawdy ale przede wszystkim zatajania szeregu oszustw, przestępstw i nadużyć
których dokonał rząd PiS w czasie „pandemii” na Covid – 19.
• Art. 286 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę
do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8
Dla WHO, Koncernów i Bila Gatesa – chodziło oczywiście o wymuszenie na rządach
dokonania zakup bezużytecznych Testów PCR, toksycznych maseczek, szkodliwych leków
antywirusowych, zabójczych respiratorów, śmiertelnych preparatów mRNA, ogromnych
ilości środków dezynfekcyjnych, rękawiczek i odzieży ochronnej, drogich programów
komputerowych (zdalne nauczanie) itp. na grube miliardy dolarów:
Głównie jednak chodziło o wywołanie u ludzi paniki i wywołania Światowego Kryzysu
czyli spowodowania poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państw i ich gospodarek.
Co polski Kodeks Karny kwalifikuje jako Terroryzm.
• Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Terroryzm] Przestępstwem o charakterze
terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której
górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego
zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej
Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia
lub zaniechania określonych czynności, 3) wywołania poważnych zakłóceń w
ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji
5. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
międzynarodowej – a także groźba popełnienia takiego czynu.
Jeśli zaś chodzi o „szczepienia” mRNA Fundacja Tesli już od listopada 2020r jeszcze
przed wprowadzeniem Rządowego Programu Szczepień na Covid 19 opartych na
technologii mRNA – podejmowała działania ratownicze mające na celu uchylenia
śmiertelnego zagrożenia dla ludzi w postaci składania żądań w instytucjach
państwowych takich jak Sejm i Senat, Kancelaria Premiera, Kancelaria Prezydenta,
Wojewodowie, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab
Generalny, Ministerstwo Edukacji i Nauki (szczepienia dzieci i nauczycieli) a także
złożyła skargę w Sądzie Administracyjny w Warszawie – o natychmiastowe
wstrzymanie szczepień ponieważ te „szczepionki” mRNA stanowią śmiertelne
zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Są Bronią Binarną (Masowej Zagłady) z „opóźnionym
zapłonem”, gdzie zgony i ciężkie powikłania poszczepienne będą występowały jeszcze
wiele lat po szczepieniach.
Fundacja opierała swoje żądania w oparciu o Prace Naukowe publikowane w wiodących
światowych czasopismach medycznych wg których zwierzęta poddane eksperymentom
medycznym opartych na technologi mRNA w latach 2005 roku do 2020 roku takie jak,
norki, myszy, szczury, króliki itp. – wszystkie te zwierzęta zdechły na skutek różnego
rodzaju komplikacji zdrowotnych i powikłań.
W związku z tym istniało uzasadnione ryzyko, że również ludzie będą umierali po
„zaszczepieniu” tymi „preparatami” – co potwierdził Profesor Norman Pieniążek
(CDC – Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA) które jest największym na
świecie centrum diagnostycznym, zajmującym się m.in. nowo pojawiającymi się
zagrożeniami zdrowotnymi oraz raporty o zgonach i ciężkich powikłaniach
poszczepiennych we wszystkich krajach gdzie zastosowano te „szczepienia”.
• Cytuję słowa profesora Normana Pieniążka: Te szczepionki (mRNA) są nawet
niebezpieczne dla zwierząt ! Nigdy, nigdy, nigdy, to trzeba kilka razy powtórzyć,
szczepionka oparta na tej technologii nie została zatwierdzona nawet dla zwierząt!
Uznano, że nawet dla zwierząt te szczepionki są zbyt niebezpieczne. Natomiast
różni ludzie w Polsce z tytułami, prawda, opowiadali takie historyjki, że przecież na
podstawie tej technologii już było kilka szczepionek. Oczywiście, ktoś twierdził, że
zrobi taką szczepionkę, ale żadna szczepionka nie była zrobiona ani zatwierdzona,
nawet dla zwierząt!
Nie ma więc mowy o „nieumyślnym” spowodowaniu ogromnych ilości zgonów wśród
ludzi (art. 155 kk Nieumyślne spowodowanie śmierci) przez Koncerny Farmaceutyczne
oraz Światową Organizację Zdrowia i Fundację Billa Gatesa, które wspierały działania
„szczepionkowe” mRNA poprzez ich reklamowanie – lecz o celowym i świadomym
wprowadzeniu do obrotu śmiertelnych „szczepionek”. Firmy Farmaceutyczne, które na
podstawie własnych badań na zwierzętach – doskonale wiedziały, że technologia mRNA
jest wysoce śmiertelna oraz to w jaki sposób ludzie będą umierali.
Jeśli chodzi o Polskę – Fundacja Tesli powiadomiła wszystkie instytucje państwowe w
6. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
Polsce odpowiedzialne za szczepienia od Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Grzegorz
Cessak) i Główny Inspektor Farmaceutyczny (Ewa Krajewska) i Wojewódzcy
Inspektorzy Farmaceutyczni zaczynając na Wojewodach i Ministerstwach kończąc.
Wszystkie te instytucje zostały powiadomieni o śmiertelności szczepień mRNA łącznie z
informacją o odpowiedzialności karnej. Fundacja podjęła te działania na kilka miesięcy
przed wprowadzeniem Rządowego Programu Szczepień oraz w trakcie jego realizacji.
Niestety ale żadna z tych instytucji nie podjęła żadnych działań zmierzających do
uchylenia grożącego niebezpieczeństwa. Nie mogą też powiedzieć, że nie wiedziały o
śmiertelnym zagrożeniu ani usprawiedliwić swoich działań „nieumyślnym” zabijaniem.
Po prostu rząd i inne instytucje państwowe doskonale wiedziały, że szczepionki mRNA
są śmiertelne. Jednak nie zrobiły nic żeby wstrzymać te szczepienia tak jak to zrobiły
inne rządy w europie np. w Austrii.
Zresztą… jeśli chodzi o polski Kodeks Karny nie ma znaczenia czy zabija się człowieka
szczepionką czy inną „trucizną” – jest to traktowane jako Morderstwo a przy dużej ilości
zgonów mówimy o Ludobójstwie. Jest to „zbrodnia” którą można popełnić tylko
„Umyślnie”
• Art. 8. KK (Formy winy a kwalifikacja przestępstw) Zbrodnię można popełnić tylko
umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
Najgorsze jest to, że w Polsce wg Ministerstwa Zdrowia jest w pełni
zaszczepionych 22 048 333 osób. Niestety ale wszystkie te osoby umrą w
okresie najbliższych 3-5 lat i nie da się dla tych osób pomóc w żaden
sposób. Co najwyżej można im wydłużyć agonię. Już teraz u osób
zaszczepionych odnotowuje się masowe zapadanie na nieoperacyjne
nowotwory, udary, zawały i inne przewlekłe choroby.
Wśród ofiar będą też Sędziowie i Prokuratorzy i ich bliscy. Jednak przy takiej
ogromnej ilości ofiar liczonych w milionach ludzi – osądzenie garstki zbrodniarzy
głównie Funkcjonariuszy Publicznych a także skorumpowanych Lekarzy, którzy
zamiast dbać o życie i zdrowie Polaków woleli uczestniczyć w ludobójstwie. Dlatego nie
tylko należy tych zbrodniarzy publicznie osądzić i skazać na długoletnie więzienie ale
również poinformować Polaków – kto ich mordował lub pomagał w ich mordowaniu.
Bardzo precyzyjnie opisuje kwestie umieralności na skutek „szczepień” mRNA Praca
Naukowa (MDPI Open Access Journals – Szwajcaria) Białko kolca szczepionki mRNA
wywołuje – Mutacje lub „błędy” DNA, (Opublikowanej: 13 października 2021r.)
We wskazanej Pracy Naukowej można przeczytać, że:
HORROR W NAUCE: Białko kolca szczepionki mRNA wnika do jąder komórkowych,
tłumi mechanizm naprawy DNA ludzkiego ciała, wyzwala eksplozję raka, niedobór
odporności, zaburzenia autoimmunologiczne i przyspieszone starzenie. W rezultacie do
chromosomów wewnątrz jąder ludzkich komórek wprowadzane są następujące „błędy”, a
7. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
wszystko to z powodu obecności białka kolczastego ze szczepionek mRNA
Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje – Mutacje lub „błędy” w sekwencji genetycznej.
• USUNIĘCIA całych segmentów kodu genetycznego. • WSTAWIENIE nieprawidłowych
segmentów. • Mieszanie i dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego.
Błędy te, wyrażone poprzez podział i replikację komórek, powodują: • Eksplozja raka i
guzów nowotworowych w całym ciele • Utrata produkcji limfocytów B i T układu
odpornościowego (tj. wywołany niedobór odporności AIDS) • Przyspieszone starzenie i
skrócona długość telomerów • Zaburzenia autoimmunologiczne • Utrata funkcjonowania
złożonych układów narządów, takich jak krążeniowy, neurologiczny, hormonalny,
mięśniowo-szkieletowy itp. • Uszkodzenie komórek przypominające zatrucie
promieniowaniem (choroba popromienna), ponieważ komórki niszczą się od wewnątrz.
Wiele z tych efektów jest oczywiście śmiertelnych. Inni będą obciążać ofiary szczepionek
straszliwymi wyniszczającymi urazami i wadami narządów, które będą wymagały
interwencji medycznej przez całe życie.
Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, ekspozycja na chemikalia żywności,
mammografia, a nawet ekspozycja na światło słoneczne będą siać spustoszenie u osób,
które przyjęły szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, że hamowanie mechanizmu
naprawy DNA NHEJ przez białko kolczaste prowadzi również do skrócenia długości życia
i przyspieszonego starzenia. Według niektórych szacunków 50% osób, którym
wstrzyknięto szczepionki zawierające mRNA, umrze w ciągu pięciu lat. Teraz mamy
głębsze zrozumienie mechanizmów, dzięki którym mogą wystąpić te zgony wywołane
szczepionką.
Innymi słowy, osoby narażone na promieniowanie 5G, badania mammograficzne,
plastyfikatory chemiczne w produktach spożywczych i substancje rakotwórcze w
produktach higieny osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do skóry
itp.) nie będą w stanie naprawić uszkodzeń DNA spowodowanych przez te ekspozycje. Po
stosunkowo niewielkich ekspozycjach zaczną mutować i rozwijać nowotwory w całym
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi peroksyazotynów ,
niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, który powoduje uszkodzenia DNA w
komórkach mózgowych i komórkach tkanek w całym ciele. Można to nawet opisać jako
rodzaj binarnego systemu broni, w którym szczepionki mRNA osłabiają naprawę DNA, a
ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w żywności) zapewnia broń, która łamie nici
DNA i prowadzi do tego, że organizm nie jest w stanie zachować integralności genetycznej
podczas replikacja komórek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazić to w przerażający sposób
fizyczny, taki jak próba wyhodowania tkanek narządów wewnętrznych na powierzchni
skóry lub twarzy, dlatego zatytułowałem dzisiejszy podcast dotyczący aktualizacji sytuacji:
„Potwory, zombie i mutanty. ”
W podobnym tonie wypowiadają się twórcy Raportu Kryminalistycznego z Wielkiej
Brytanii, który określa działania Koncernów Farmaceutycznych (Pfizer, Moderna,
AstraZaneka) jako Zabójstwo korporacyjne i Rażące zabójstwo kryminalne i wymusza na
Brytyjskiej Policji podjęcia natychmiastowych działań w postaci zatrzymania dalszych
szczepień przeciw „COVID-19” i aresztowanie wszystkich osób zamieszanych w tą
zbrodnię – od Rządu zaczynając.
8. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
Podsumowanie raportu Kryminalistycznego
Podsumowanie ustaleń wyszczególnionych w załączonym raporcie toksykologicznym
(kryminalistycznym) jest następujące:
1. Nanomateriały grafenowe (GFN) mogą przenikać przez naturalne bariery
organizmu i uszkadzać centralne system nerwowy.
2. Tlenek grafenu (GO): może uszkodzić narządy wewnętrzne, niszczy system
reprodukcji i rozwoju, niszczy zdrowie krwi, uszkadza i niszczy komórki organizmu
mi. może wywoływać raka i przyspieszać starzenie, uszkadza mitochondria i DNA,
wyzwala odpowiedź zapalną i trzy różne rodzaje śmierci komórek, powoduje
zmiany w funkcji genów.
3. Niestety ale Grafen oraz inne składniki szczepionek mRNA nie zostały zgłoszone
przez producentów szczepionek na Covid19 i nie ma tych „substancji” w żadnym
wykazie składników szczepionek mRNA, które to toksyczne składniki Firmy
Farmaceutyczne zatajają. Jednak badania kryminalistyczne ujawniają te oszustwa i
pokazują jak niebezpieczna jest rodzina grafenu oraz to, że ludzie nie zostali
poinformowani o tym, że wstrzykuje się im śmiertelną substancję.
Raport potwierdza również wcześniejsze badania i wyniki prac naukowych:
• W listopadzie 2020 r. dr Andreas Noack, niemiecki chemik i jeden z czołowych
ekspertów w dziedzinie grafenu w UE, opublikował film wyjaśniający, że odkrył
wodorotlenek grafenu zawarty w COVID-19 eksperymentalne zabiegi. Opisał, w
jaki sposób nanostruktury wodorotlenku grafenu wstrzykiwane do ludzkiego ciała
działa jak „żyletki” w żyłach biorców i dlaczego są takie trudne do wykrycia na
podstawie zwykłych autopsji lub normalnych testów toksykologicznych, biorąc pod
uwagę ich mikroskopową wielkość atomową.
• 20 września 2021 r. w Instytucie Patologicznym w Reutlingen w Niemczech –
zostały przeprowadzone Analizy drobnych tkanek przez patologów prof. dr. Arne
Burkhardta i prof. dr. Waltera Langa – wyniki sekcji zwłok – uszkodzenia organów
wewnętrznych osób, które zmarły po zaszczepieniu na COVID 19.
• 13 października 2021r – Praca Naukowa (MDPI Open Access Journals –
Szwajcaria) Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje – Mutacje lub „błędy” DNA
HORROR W NAUCE: Białko kolca szczepionki mRNA wnika do jąder
komórkowych, tłumi mechanizm naprawy DNA ludzkiego ciała, wyzwala eksplozję
raka, niedobór odporności, zaburzenia autoimmunologiczne
• 2 listopada 2021) Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania), opracowany przez prof. dr
Pablo Campra Madridque (mikroskopia elektronowa) – wszystkie fiolki
„szczepionek” firmy Pfizer, AstraZeneka, Jonssen, Moderna, – zawierają toksyczne
związki grafenu, który nigdy nie był żadnym lekiem ani nie posiada żadnych
właściwości leczniczych dla leczenia jakichkolwiek chorób. Zaś w połączeniu z 5G
jest śmiertelny
Materiał dowodowy zebrany przez Fundację Tesli oraz inne Organizacje Społeczne w
sprawie „fałszywej pandemii” na Covid-19 i na temat przestępstw, które w tym czasie
zostały popełnione przez Rządy i różne instytucje państwowe jest Ogromny. W tym
piśmie dołączamy jedynie drobną część tego materiału, która w zupełności wystarczy
do aresztowania morderców i ich pomocników.
9. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
Mamy nadzieję, że Sąd Okręgowy i Prokuratura Krajowa:
1. Nie będzie podważała wyników Prac Naukowych (jak to robi Prokuratura
Okręgowa) ani potwierdzonych medycznie zgonów (Publicznych Raportów NOP)
nie tylko dlatego, że nie jesteście w tych sprawach Biegłymi Sądowymi ale dlatego,
że Prace Naukowe należy traktować jako „FAKTY” a z faktami się nie
dyskutuje tylko przyjmuje do wiadomości
2. Ani nie będziecie ochraniali przestępców przed odpowiedzialnością karną.
Morderców i zbrodniarzy nie obejmuje żaden immunitet ani Poselski, ani
Senacki, ani Dyplomatyczny. Tym bardziej, że wg Konstytucji RP wszyscy są
wobec prawa równi i nikt nie stoi ponad prawem; Art. 32. Konstytucji (Zasada
równości obywatela wobec prawa) 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
3. Wstrzymacie dalsze ludobójstwo Polaków za pomocą szczepionek poprzez
podjęcie działań ratownicze mających na celu Uchylenie grożącego dla ludzi
niebezpieczeństwa utraty życia i zdrowia poprzez wydanie w trybie pilnym
Sądowego Zakazu ich stosowania i wycofania ich z rynku.
Jednocześnie informujemy, że jeżeli w wyniku szczepień w Polsce dowolną szczepionką
nastąpi u dzieci lub dorosłych choć jedno powikłanie poszczepienne (dożywotnie
kalectwo np. Autyzm) lub zgon – zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności karnej za
nieudzielenie pomocy (Art. 162 kk), współudział w ciężkim uszkodzeniu ciała (art. 156
kk) i utrudnianie działań działań ratowniczych
• Art. 172. [Przeszkadzanie akcji ratowniczej] Kto przeszkadza działaniu mającemu
na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo
mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
Mamy też nadzieję, że się nie szczepiliście preparatami mRNA – jeśli tak, wasz los jest
nie do pozazdroszczenia. Już teraz pożegnajcie się ze swoimi bliskimi bo możecie nie
mieć takiej okazji – grozi wam nagły zgon na skutek zawału lub udaru mózgu.
Z poważaniem
Najda Mariusz
Fundator i Prezes Zarządu
W załączeniu:
1. Statut Fundacji + Pełnomocnictwo Mariusza Najdy + wypis z KRS
2. Kopia wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej CD- R szt. 1.
Lista Dowodów
I. Oświadczenie publiczne – Profesora Normana Pieniążeka. (światowej sławy
ekspert, biolog molekularny Centers for Disease Control and Prevention w Atlancie
(CDC – Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom), które jest największym na
świecie centrum diagnostyczne, zajmującym się m.in. nowo pojawiającymi się
zagrożeniami zdrowotnymi. Ta międzynarodowa Naukowa Agenda podlega pod
Departament Zdrowia USA i świadczy pomoc diagnostyczną innym krajom świata
(dla szpitali, lekarzy, laboratoriów diagnostycznych). CDC organizuje szkolenia dla
„detektywów chorób” z całego świata). Źródło – https://wolnosc.tv/prof-normanpieniazek-o-szczepionkach-mrna-i-calejpropagandzie-wokol-nich-mowi-jasno-to10. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530
czego-na-facebooku-napisac-niemozna/
II. Raportu Kryminalistycznego z Wielkiej Brytanii – Zabójstwo korporacyjne i Rażące
zabójstwo kryminalne (Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit
Page 1 of 48 Project CUNIT-2-112Y6580 ) opublikowany w dniu 14 lutego 2022r.
Raport skupia się na wykazaniu toksycznych składników szczepionek mRNA , które
nie były deklarowane przez producentów (Pfizer, Moderna, AstraZaneka), głównie
grafenu i nanostruktur związanych z węglem w postaci kompozytów węglowych lub
grafenowych, w połączeniu z glikolem polietylenowym, tlenek grafenu, związki
tlenku żelaza i kalcytu
III.Praca Naukowa (MDPI Open Access Journals – Szwajcaria) Białko kolca
szczepionki mRNA wywołuje – Mutacje lub „błędy” DNA, (Nowotwory, AIDS i
inne schorzenia) Opublikowanej: 13 października 2021r. Praca Naukowa jest
dostępna również publicznie pod adresem https://www.mdpi.com/1999-
4915/13/10/2056/htm
IV. Raport: Defense Medical Epidemiology Database (DMED – wojskowej długoletniej
epidemiologicznej bazy danych członków służby US ARMY) z dnia 26.01.22r .
Dane pokazują: • Poronienia wzrosły o 300% w 2021 r. w porównaniu z
poprzednią średnią pięcioletnią. • Rak wzrósł o 300% w 2021 r. w porównaniu z
poprzednią średnią pięcioletnią. • Zaburzenia neurologiczne wzrosły o 1000% w
2021 r. w ciągu ostatnich pięciu lat średnio, wzrastając z 82 000 do 863 000 w
ciągu jednego roku.
V. Raport (Film lektor PL- Employees of Public Healthcare Institutions and Medical
Professionals for Transparency – Kanada) z 7 lutego 2022r. Odtajniony tajny
raport Pfizera (FDA) – zatajane zgony i ciężkie powikłania poszczepienne.
VI. Korespondencja Fundacji Tesli
Kancelaria Sejmu, Senatu, Premiera, Prezydenta, Prezydium Sejmu, MON i do
innych wyżej wymienionych innstytucji.
VII. Zawiadomienie fundacji Tesli o przestępstwie
do Prokuratury Krajowej z dnia 4 listopada 2022r. o usiłowaniu popełnieniu
zbrodni ludobójstwa za pomocą szczepionek (obowiązkowe szczepienia dzieci i
dorosłych) przez A. Niedzielskiemu + inni
VIII. Raport Ministerstwa Zdrowia
Liczbę zgonów w naszym kraju od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką, wynosi
ona 73 457. Z kolei liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od
pełnej dawki to 10 184. (art. 118a § 1 kk)
IX. Raporty Polskiego Związku Higieny
• 1) Raport o zgonach i NOP- ach za okres od 27.12.2020 do 30.11.2022 wg
którego odnotowano 18 759 przypadków Niepożądanych Odczynów
Poszczepiennych (dożywotnie kalectwa).
• 2) Raport liczbowy za 2021 rok (16 156 – ofiar) O Rodzajach powikłań na skutek
szczepień mRNA różnych producentów występujących do 30 dni po szczepieniach.
** Wszystkie NOP-y są karalne na podstawie Art. 156 kk [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]
na czas nie krótszy od lat 3 do 25 lat pozbawienia wolności – i wymagają zawiadomienia
Organów Ścigania na mocy Art. 240 kk. [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie]
11. Fundacja Tesli kontakt: email fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax +48 690 612 530

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

CLOSE
CLOSE
%d bloggers like this: