Usługa tymczasowego przechowywania ciała
Rada Miejska Westminster
Numer referencyjny publikacji: 2021/S 000-013120
Data publikacji: 10 czerwca 2021 r.

F02: Ogłoszenie o zamówieniu

Sekcja 1: Instytucja zamawiającaSekcja I: Instytucja zamawiająca
1.1) Nazwa i adresyI.1) Nazwa i adresy
Rada Miejska Westminster

Ulica Wiktorii 64

Londyn

SW1E 6QP

E-mail

nvdbergh@westminster.gov.uk

Kraj

Zjednoczone Królestwo

Kod NUTS

Wielka Brytania – Wielka Brytania

Adresy internetowe
Główny adres

www.westminster.gov.uk

1.3) KomunikacjaI.3) Komunikacja

Dokumenty zamówienia są dostępne do nieograniczonego i pełnego, bezpośredniego dostępu, bezpłatnie, pod adresem

https://www.capitalesourcing.com

Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym adresem

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem

https://www.capitalesourcing.com


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału należy składać na ww. adres

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającejI.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Władze regionalne lub lokalne

1.5) Główna działalnośćI.5) Główna działalność

Ogólne usługi publiczne

Sekcja druga: ObiektSekcja II: Obiekt
2.1) Zakres zamówieniaII.1) Zakres zamówienia
dwa.1.1) Tytuł II.1.1) Tytuł

Usługa tymczasowego przechowywania ciała

dwa.1.2) Główny kod CPVII.1.2) Główny kod CPV
45215000 – Roboty budowlane w zakresie obiektów służby zdrowia i opieki społecznej, krematoriów i obiektów użyteczności publicznej and
2.1.3) Rodzaj umowyII.1.3) Rodzaj umowy

Pracuje

2.1.4) Krótki opisII.1.4) Krótki opis

Urząd dąży do zawarcia umowy ramowej na tymczasowe przechowywanie zwłok na wypadek sytuacji nadmiernej liczby zgonów w 32 londyńskich dzielnicach i City of London, pod przewodnictwem Rady Miejskiej Westminster. Umowa ramowa wyznaczy jednego dostawcę i będzie obowiązywać na okres 4 lat. Będzie to umowa awaryjna, wymagana tylko w przypadku, gdy w przyszłości wystąpi sytuacja nadmiernej liczby zgonów, a istniejąca lokalna pojemność magazynowa ciała musi zostać zwiększona.

Nadrzędnym celem tego przetargu jest zapewnienie jednego dostawcy ramowego, który będzie w stanie zapewnić tymczasowe miejsca do przechowywania zwłok dla zmarłych w przypadku nadmiernej liczby zgonów. Zmarły będzie przechowywany z godnością i szacunkiem, w lokalizacjach, które zostaną określone w oparciu o lokalne potrzeby Londynu w danym czasie i będzie wymagał pewnych elementów projektowych, aby uwzględnić lokalne warunki i ograniczenia, a jednocześnie będzie zdolny do szybkiego rozmieszczenia, budowy i uruchomienia zgodnie z uzgodnionym standard. Ramy te zostaną zamówione przez władze jako lider ogólnolondyński, ale wszystkie władze lokalne Londynu mogą odwołać się od tych ram.

Będą to ramy zabezpieczenia awaryjnego i jako takie nie ma minimalnej gwarancji jakiegokolwiek poziomu wydatków lub odwołania w ramach umowy ramowej.

2.1.5) Szacowana wartość całkowitaII.1.5) Szacowana wartość całkowita

Wartość bez VAT: 6 000 000 GBP

2.1.6) Informacje na temat częściII.1.6) Informacje na temat części

Niniejsza umowa jest podzielona na części: Nie

2.2) OpisII.2) Opis
dwa.2.2) Dodatkowe kody CPVII.2.2) Dodatkowe kody CPV
44210000 – Konstrukcje i części konstrukcji
2.2.3) Miejsce wykonaniaII.2.3) Miejsce wykonania
Kody NUTS

UKI – Londyn
two.2.4) Opis zamówieniaII.2.4) Opis zamówienia

Urząd dąży do zawarcia umowy ramowej na tymczasowe przechowywanie zwłok na wypadek sytuacji nadmiernej liczby zgonów w 32 londyńskich dzielnicach i City of London, pod przewodnictwem Rady Miejskiej Westminster. Umowa ramowa wyznaczy jednego dostawcę i będzie obowiązywać na okres 4 lat. Będzie to umowa awaryjna, wymagana tylko w przypadku, gdy w przyszłości wystąpi sytuacja nadmiernej liczby zgonów, a istniejąca lokalna pojemność magazynowa ciała musi zostać zwiększona.

Nadrzędnym celem tego przetargu jest zapewnienie jednego dostawcy ramowego, który będzie w stanie zapewnić tymczasowe miejsca do przechowywania zwłok dla zmarłych w przypadku nadmiernej liczby zgonów. Zmarły będzie przechowywany z godnością i szacunkiem, w lokalizacjach, które zostaną określone w oparciu o lokalne potrzeby Londynu w danym czasie i będzie wymagał pewnych elementów projektowych, aby uwzględnić lokalne warunki i ograniczenia, a jednocześnie będzie zdolny do szybkiego rozmieszczenia, budowy i uruchomienia zgodnie z uzgodnionym standard. Ramy te zostaną zamówione przez władze jako lider ogólnolondyński, ale wszystkie władze lokalne Londynu mogą odwołać się od tych ram.

Będą to ramy zabezpieczenia awaryjnego i jako takie nie ma minimalnej gwarancji jakiegokolwiek poziomu wydatków lub odwołania w ramach umowy ramowej.

Władze będą wynajmować struktury i powiązane przedmioty, które zostaną wycofane z eksploatacji i usunięte po zakończeniu wymogu.

2.2.5) Kryteria udzielenia zamówieniaII.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia, a wszystkie kryteria są podane wyłącznie w dokumentach zamówienia

2.2.6) Wartość szacunkowaII.2.6) Wartość szacunkowa

Wartość bez VAT: 6 000 000 GBP

2.2.7) Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupówII.2.7) Czas trwania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Czas trwania w miesiącach

48

Niniejsza umowa podlega odnowieniu

Nie

dwa.2.10) Informacje o wariantachII.2.10) Informacje o wariantach

Akceptowane będą warianty: Nie

dwa.2.11) Informacje o opcjachII.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: Nie

dwa.2.13) Informacje o Funduszach Unii EuropejskiejII.2.13) Informacje o Funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Sekcja trzecia. Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne Sekcja III. Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
3.1) Warunki udziału III.1) Warunki udziału
trzy.1.2) Sytuacja ekonomiczno-finansowaIII.1.2) Sytuacja ekonomiczno-finansowa

Kryteria wyboru określone w dokumentach zamówienia

3.1.3) Zdolność techniczna i zawodowa III.1.3) Zdolność techniczna i zawodowa

Kryteria wyboru określone w dokumentach zamówieniaSekcja czwarta. ProceduraSekcja IV. Procedura
4.1) Opis IV.1) Opis
cztery.1.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

4.1.3) Informacje o umowie ramowej lub dynamicznym systemie zakupów IV.1.3) Informacje o umowie ramowej lub dynamicznym systemie zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym operatorem

4.1.8) Informacja o Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA) IV.1.8) Informacja o Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Tak

4.2) Informacje administracyjne IV.2) Informacje administracyjne
cztery.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data

12 lipca 2021

Czas lokalny

12:00

4.2.4) Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału IV.2.4) Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału

język angielski

4.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 6 (od ustalonego terminu składania ofert)

4.2.7) Warunki otwarcia ofert IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data

12 lipca 2021

Czas lokalny

12:00

Sekcja szósta. Informacje uzupełniające Sekcja VI. Informacje uzupełniające
6.1) Informacja o nawrocie VI.1) Informacja o nawrocie

To jest powtarzające się zamówienie: Nie

6.4) Procedury przeglądu VI.4) Procedury przeglądu
6.4.1) Organ rewizyjny VI.4.1) Organ rewizyjny

Królewskie sądy

Strand, Holborn

Londyn

WC2A 2LL

Kraj

Zjednoczone Królestwo

6.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Królewskie sądy

Strand, Holborn

Londyn

WC2A 2LL

Kraj

Zjednoczone Królestwo

_____
Zrzut ekranu strony internetowej UK.gov

___
https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/013120-2021?origin=SearchResults&p=1&fbclid=IwAR1G80mzV1VtMk5v8I5CVyo-00L5Be6dW3Sek-an4E63BIgXP8rxv69WFig