PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

BARDZO MĄDRE SŁOWA PANI EWY „WICI” ☀KONIECZNIE WYSŁUCHAJ I TYM BARDZIEJ UDOSTĘPNIJ, GDZIE TYLKO MOŻESZ!! Autor Gabi☀

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Rate this post

Epidemia zbrodniczego koronawirusa

rozwija się pomyślnie, to znaczy – zgodnie z planem.

 szczepionki

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

 

Nowy Porządek Świata,

triumf utopijnej idei Marksa

Bezceremonialnie wielkimi krokami

wchodzi w nasze życie

Nowy Porządek Świata,

popierany między innymi przez

takie instytucje jak: ONZ,

Światowe Forum Ekonomiczne

WEF z Davos i Klub Rzymski.

Ten wielki program Resetu Świata

wywołany przez siły globalistyczne,

pod płaszczykiem „demokracji”

zakłada dokonanie prawdziwego

przewrotu w Unii Europejskiej.

Rewolucja ta ma na celu pominięcie

wszelkich procesów decyzyjnych

na szczeblu poszczególnych państw

i zbudowanie ponadnarodowego

Zgromadzenia Europejskiego.

Ten plan w grudniu 2018 roku

został opublikowany

w manifeście zatytułowanym

„FOR THE DEMOCRATIZATION OF EUROPE”.

W istocie ten manifest, którego

głównym inicjatorem jest

francuski komunista i ekonomista

Thomas Piketty,

jest niczym innym jak

kontynuacją obecnych postindustrialnych

trendów niszczenia kultury

i gospodarki europejskiej.

Na przestrzeni ostatnich lat

prawdziwym decydentem

Unii Europejskiej stała się

Komisja Europejska

z siedzibą w Brukseli, która

ustala, co jest dobre, a co złe

dla pół miliarda europejczyków.

Teraz Wielki Reset w ramach

budowania nowej świetlistej

przyszłości, tworzenia szerszych

niż dotychczas struktur politycznych,

poprzez permanentną kontrolę,

podnoszenie podatków,

ma zarządzać niemą większością społeczeństwa.

Autorzy manifestu nie ukrywają, że

chcą rozszerzania socjalizmu,

stworzenia jednego sfederalizowanego

euro-kraju i jednego Rządu Europejskiego,

będącego w stanie niwelować

wszelkie myśli i ruchy wolnościowe

i narodowościowe.

Jednym słowem Polska

jako taka, przestanie istnieć

i automatycznie przeistoczy się

w kolejny land europejski.

Aby szybciej móc przeprowadzić

ten proces, autorzy tego projektu

proponują wprowadzenie podatków

ogólnoeuropejskich, które do roku 2030

mają być o 400% wyższe od obecnych.

W tym też duchu omawiany manifest

„FOR THE DEMOCRATIZATION OF EUROPE”

opisuje ogólnoeuropejski podatek

z pominięciem narodowego

weta poszczególnych państw

w sprawach finansów.

“My, obywatele Europy,

z różnych środowisk i krajów,

chcemy dzisiaj zaprezentować

apel o dogłębną transformację Europy

w ramach instytucji i polityki.

Manifest ten zawiera konkretne

propozycje, w szczególności

projekt traktatu o demokratyzacji

i projekt budżetowy, który

może być przyjęty i stosowany

w takim stanie w jakim jest,

w krajach które sobie tego życzą

i chcą awansować i pomimo weta

krajów które się z tą ideą nie zgadzają.”

“Istnieją pewne ruchy społeczne

i polityczne zmierzając w kierunku

nowego politycznego, społecznego

i fundacja środowiskowa dla Europy,

próbują zakończyć obecny fatalny dialog.

Po dekadzie kryzysu gospodarczego

jest wiele krytycznych sytuacji

w strukturach europejskich:

strukturalnego niedoinwestowania

w sektorze publicznym,

szczególnie w dziedzinie szkoleń

i badania, wzrost nierówności społecznych,

przyspieszenie globalnego ocieplenia

i kryzys w przyjmowaniu migrantów i uchodźców.”

“Nasze propozycje opierają się

na stworzeniu budżetu na

demokratyzację który byłyby przedmiotem

debaty i głosowania w suwerennym

Zgromadzeniu Europejskim.”

„Musimy działać szybko i musimy również

wyciągnąć Europę z obecnego impasu

technokratycznego,

dlatego proponujemy utworzenie

Zgromadzenia Europejskiego.

Umożliwi to debatę, oraz głosowanie

nad nowymi europejskimi podatkami,

oraz budowanie budżetu umożliwiającego

demokratyzację. Zgromadzenie Europejskie

można utworzyć bez zmiany

obowiązujących traktatów europejskich.

Zgromadzenie Europejskie musiałoby

oczywiście komunikować się z obecnymi

instytucjami decyzyjnymi

(w szczególności z Eurogrupą, w której

nieformalnie w strefie euro co miesiąc

spotykają się ministrowie finansów).

Jednak w przypadku braku porozumienia

pomiędzy poszczególnymi państwami

w odniesieniu do danej kwestii Zgromadzenie

miałoby ostateczne słowo.

Jeśli tak by się nie stało, to potencjał

tego nowego organu międzynarodowej

polityki, w którym to partie,

ruchy społeczne i organizacje

pozarządowe NGO mogłyby

wreszcie wyrazić swoje zdanie,

byłby zagrożone.

Stawką byłaby również jego

rzeczywista skuteczność, ponieważ

kwestia polega na tym, by ostatecznie

wyciągnąć Europę z wiecznej bezwładności

negocjacji międzyrządowych.

Powinniśmy pamiętać, że zasada

jednomyślności fiskalnej obowiązująca

w Unii Europejskiej od lat blokuje

przyjmowanie jakichkolwiek

ogólnoeuropejskich podatków …

” W efekcie globaliści chcą budowy

nowego jednego rządu dla całej Europy, którego

celem będzie obciążenie

podatkami całego społeczeństwa europejskiego.

„Zgromadzenie Europejskie

będzie mogło nakładać podatki

i zarządzać programami demokratycznymi,

fiskalnymi i społecznymi państw członkowskich.

Ważne jest, aby naprawdę zaangażować

w to działanie parlamentarzystów

krajowych jak i europejskich.

Przyznając członkom wybieranym

na szczeblu krajowym centralną rolę.

Wybory parlamentarne na szczeblu

krajowym zostaną de facto przekształcone

w wybory europejskie.

Wybrani na szczeblu krajowym

członkowie będą musieli wyjaśnić

swoim wyborcom projekty i budżety, które

zamierzają popierać w Zgromadzeniu Europejskim.

Dzięki zgromadzeniu parlamentarzystów

narodowych i europejskich, na jednym

Zgromadzeniu zostaną utworzone

zasady współrządzenia, które w tej

chwili istnieją tylko między szefami

państw i ministrami finansów tych państw.”

„Zgromadzenie Europejskie stanowi

demokratyczne ramy, które

umożliwią transformację państw.

W ramach Zgromadzenia jest proponowana

debata i głosowanie nad budżetem europejskim.

Zgromadzenie Europejskie będzie

miało zdolność ustawodawczą dla

wspierania koordynacji gospodarczej,

jak i fiskalnej, również będzie decydowało

w dziedzinach takich jak zrównoważony

wzrost, oraz zatrudnienie. 

Uczestnicząc w przygotowaniu programu

„posiedzeń szczytu strefy euro”,

oraz półrocznego programu prac Eurogrupy

będzie ustalało program polityczny.

Również Zgromadzenie Europejskie

będzie wyposażone w instrumenty

kontroli polityki konwergencji

i warunkowości opracowanych

w ciągu ostatniej dekady na szczeblu UE.

W przypadku sporu z Eurogrupą,

Zgromadzenie będzie miało

ostateczny głos w sprawie głosowania

nad budżetem na demokratyzację,

oraz podstaw i stawek podatków na

jego finansowanie, a także wszelkich

innych aktów ustawodawczych

przewidzianych w ym traktacie.

Z uwagi na silny fiskalny, budżetowy

i społeczny wpływ Unii Europejskiej

na umowy społeczne i polityki gospodarcze

państw członkowskich, tylko

Zgromadzenie Europejskie złożone

z przedstawicieli krajowych i europejskich

wybranych w wyborach powszechnych,

będzie miało konieczną legitymację

do kierowania i kontrolowania jego działań.

Wreszcie projekt traktatu przedstawia

strategię przyspieszenia tej transformacji.

Zamiast całkowitego przeglądu traktatów

europejskich, co w obecnym kontekście

jest mało prawdopodobne, wykorzystuje

elastyczność prawną, która umożliwiła

utworzenie rządu gospodarczego poza

ramami traktatów Unii. W ten sposób

«Traktat-Demokratyzacji»

przejmuje modus operandi TSCG i traktatu EMS

(zatwierdzony przez

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

w wyroku z Pringle z listopada 2012 r.),

aby tym razem rozwiązać kryzys

finansowy angażując się w wysiłki demokratyzacyjne.

Ma na celu wykazanie, że projekt

europejski nie jest„niezmienny”

– jeśli istnieje wola polityczna do zmiany

jego orientacji – i że wreszcie warto

podążać ścieżką demokratyzacji

rządu gospodarczego i społecznego Unii.”

„Budżet ten, jeśli Zgromadzenie

Europejskie sobie tego zażyczy,

będzie finansowany z czterech głównych

europejskich podatków, które są

namacalnymi oznakami europejskiej solidarności.

…. Jeśli ustalimy to na 4% PKB,

jak proponujemy, to ten budżet będzie

pozwalał na sfinansowanie badań,

szkoleń i europejskich uniwersytetów,

ambitnego programu inwestycyjnego

mającego na celu przekształcenie naszego

modelu wzrostu gospodarczego, finansowanie

przyjmowania i integracji migrantów,

oraz wsparcie dla osób zaangażowanych

wprowadzenie transformacji.

Mogłoby to także dać państwom

członkowskim pewien margines swobody

budżetowej w zakresie ograniczenia

regresywnego opodatkowania, które

wpływa na wynagrodzenia i konsumpcję.”

W ten sposób działając wspólnie

z różnymi lewicującymi ruchami

społecznymi i organizacjami

pozarządowymi politycy w

imię eko-społecznego dobrostanu,

proponowanego obecnie przez ONZ

w postaci Nowej Normalności,

będą mogli działać ponad

obowiązującymi umowami i wolą społeczeństwa.

Jak możemy przeczytać, plan

ten oznacza podnoszenie podatków

we wszystkich krajach członkowskich UE,

oraz transfer tych środków

do kolejnych biurokratycznych tworów,

aby rozwijać zaplanowany

reset i para-demokratyczne trendy polityczne.

Dotychczasowa polityka

Komisji Europejskiej doprowadziła już

do zapaści gospodarczej w wielu krajach,

jednak władze unijne nie bacząc na

konsekwencje swojego działania,

zamierzają dalej brnąć w matni

absurdalnych założeń ideologicznych.

To nie tylko w Polsce usłyszeliśmy, że

wchodzimy w “Nową Normalność”,

to samo również usłyszeli obywatele

innych państw europejskich.

Globaliści perfekcyjnie wykorzystują

stworzone do tego celu mechanizmy

„zrównoważonego rozwoju”,

aby w efekcie doprowadzić do całkowitej

zapaści gospodarczej.

Konsekwencją tego działania

będzie reglamentacja produkcji dóbr,

zamykanie zakładów pracy,

podnoszenie cen wszystkich towarów

i usług, a co za tym idzie obniżenia

poziomu życia wszystkich obywateli.

Dlatego też w tej chwili obserwujemy,

z takim pośpiechem wprowadzanie

permanentnej kontroli i zmian

do naszego stylu życia, która się nasili

poprzez instalowanie 5G,

oraz wdrażanie obrotu bezgotówkowego.

Tym różnego rodzaju ograniczeniom

i nakazom, będą towarzyszyły

zapowiadane drakońskie podatki.

Planuje się przebudowę systemu

wytwarzania dóbr i tak w imię

“Nowego Porządku Świata”

pozostaną tylko niektóre firmy, które

będą spełniały odgórnie narzucone

standardy, a które do 2030 roku mają

zmonopolizować cały rynek.

Dzięki podejmowanym decyzjom

na szczeblu rządowym już w tej chwili

małe i średnie przedsiębiorstwa

balansują na granicy zyskowności.

W niedługim czasie firmy te będą

zmuszone ponieść dodatkowe obciążenia

finansowe i przystosować się do

nowych ograniczeń, co w większości

wypadków skończy się ich bankructwem,

a w konsekwencji zwolnieniem

zatrudnianych pracowników.

Z tego dokumentu można wyciągnąć

jeden wniosek, w niedługiej przyszłości

nastąpi koniec jakiejkolwiek drobnej

przedsiębiorczości, koniec prywatnych

przedsiębiorstw, to się tyczy

również gospodarstw rolnych,

w zamian tego globaliści

zafundują nam zmonopolizowanie

i podporządkowanie całej gospodarki

jednemu scentralizowanemu

zarządowi europejskiemu.

Ponieważ nie jest możliwe.

aby podniesienie podatków o 400%

i rozszerzanie sfery budżetowej,

doprowadziło do jakichkolwiek

sukcesów gospodarczych, obłożone

drakońskimi opłatami i normami

społeczeństwo zostanie doprowadzone

do stanu ubóstwa.

Oczywiście w systemie

suwerennych państw, taka

destrukcyjna polityka byłaby

nie do pomyślenia.

Jednak europejscy globaliści,

znając zagrożenie płynące ze

strony państw narodowych,

za wszelką cenę dążą do szybkiego

zaplanowanego resetu, budowy

nowego Rządu Europejskiego

i federalizacji wszystkich państw,

Budowa Rządu Europejskiego

jest to proces poprzedzający

wprowadzenie jednego

Globalnego Rządu Światowego.

Europa, która w tej chwili jest

w pewnym sensie laboratorium

tworzenia Nowego Porządku Światowego,

ma zmienić swoją strukturę społeczną,

a nowy para-kraj „globalnie zarządzany”

ma powstać na bazie migracji

ludności głównie z Afryki,

wynikających z tego konfliktów

prowadzących do destrukcji obecnego

systemu społecznego, kreowanych epidemii

i tworzenia psychozy strachu wśród społeczeństwa.

Celem tego działania ma być

do roku 2050 utworzenie

Globalnego Rządu Światowego, który

według różnych planów

ma się składać z 7 do 10 regionów,

obejmujących populację

z około 600 milionów obywateli.

Regiony te będą para-krajami

na wzór już utworzonej Unii Europejskiej

połączonymi z jednym Globalnym Rządem.

Dla porównania w tej chwili światowa

populacja wynosi 7.790.000.000 ludzi.

Czyli jak można się domyślić,

zakładają drastycznie zmniejszenie

liczby ludności na świcie.

Tu zachodzi kolejne pytanie,

w jaki sposób autorzy tego manifestu

zamierzają tego dokonać.

Czyżby szczepionki miałby być tym

tragicznym remedium do osiągnięcia

wyznaczonego celu?

Takie postępowanie wydaje się być

surrealistyczne, bo jak można w imię

domniemanej równości, świadomie i

z pełną premedytacją prowadzić

do zniszczenia całej gospodarki

i zubożenia społeczeństwa.

Jednak jak można zaobserwować,

podejmowane decyzje przez

poszczególne rządy, jak

i wypowiedzi niektórych polityków

europejskich, prowadzą do jednego wniosku;

popychani twardą ręką globalistów

galopujemy w kierunku nieubłaganej destrukcji.

Ofiarami tych socjalistycznych

zmian będziemy jak zwykle my,

obywatele naszego państwa.

Tym bardziej, teraz kiedy

zakłady pracy zostały zamknięte

z powodu COVID-19, a my pozbawieni pracy,

staliśmy się bezbronni i zależni

od decyzji rządowych, oraz od

rozdawanej jałmużny w postaci

różnego rodzaju 500+.

Oczywiście dziś nikt nie jest

przewidzieć całkowitych skutków

tego kryzysu, jednak wszyscy

zdajemy sobie sprawę z tego, że

ilość bezrobotnych w naszym kraju

będzie nieubaganie rosła

i tak jak to szacuje

Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

może wzrosnąć do około 10 %.

Wielkimi krokami zbliżamy się

do triumfu utopijnej idei Marksa

i jak to już raz mieliśmy okazję

doświadczyć, wyłączając wąskie grono

uprzywilejowanych, wszyscy

będziemy równi, ale w biedzie.

W tej chwili, jak dotąd Unia Europejska

nie jest jeszcze sfederalizowanym

krajem europejskim i dopóki

to nie nastąpi, to wszelkiego rodzaju

plany tego typu na nasze szczęście,

nie będą mogły być wdrożone.

Nasuwa się tylko pytanie,

czy będziemy biernie przyglądać się temu,

co zaplanowali dla nas globaliści.

autor: E. Marcinkowska/wici

%d bloggers like this: