DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

ART. PUBLIKUJĘ Z DEDYKACJĄ SZCZEGÓLNIE DLA JACKA Z NORWEGII, ALE NIE TYLKO – MASZ PRAWO WIEDZIEĆ !! ☀ POLECAM !! Autor Gabi ☀

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
The following two tabs change content below.
miejsce-na-reklame.

Gabi

Witam, nazywam się Gabriela Nowak, pracuję jako asystentka  zarządzania i obsługi Klienta w Kancelarii Prawnej,  niedawno w kwietniu 2019 r zostałam Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej w Radzie Miasta - gdzie czynnie reprezentuję interesy mieszkańców, którzy mi zaufali i mnie wybrali ! STOP CENZURZE   UWAŻASZ, ŻE CENZURA - ŁAMIE TWOJE PRAWA RP ?  WESPRZYJ MNIE - W TYM CO ROBIĘ - ♛  z dopiskiem - DAROWIZNA  ! Nest Bank Polska 75187010452078115029220001  Nest Bank zagranica IBAN PL75187010452078115029220001  Kod SWIFT Nest Bank: NESBPLPW   Dziękuję, $$$ Pozdrawiam i zapraszam do komentowania !   ♡♡♡ ZOBACZ TAKŻE POMAGAM ♡♡♡  https://zrzutka.pl/gc97mb

SKARGA DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest sądem międzynarodowym, który powołany jest do rozpatrywania skarg osób twierdzących, że naruszone zostały ich prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołach Dodatkowych nr 1,4,6,7 i 13. Konwencja chroni w szczególności: prawo do życia, rzetelnego procesu sądowego, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyrażania opinii, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do skutecznego wniesienia środka odwoławczego, poszanowania mienia, głosowania i kandydowania w wyborach. Polska ratyfikowała tę konwencję 19 stycznia 1993 roku, więc skargę do Trybunału przeciwko polskim władzom złożyć można tylko wtedy, gdy jej podstawą są działania tych władz (np. decyzje, wyroki, czyny), które nastąpiły po 30 kwietnia 1993 roku. Nie może więc dotyczyć wydarzeń sprzed tej daty.

Trybunał nie jest dodatkową instancją odwoławczą od np. wyroków polskich sądów, nie może ich zmieniać lub uchylać. Skargę do niego można oprzeć jedynie o zarzut naruszenia praw wymienionych w wymienionej wyżej konwencji i protokołach dodatkowych oraz jedynie w sprawach dotyczących władz publicznych – sądów, administracji państwowej, samorządowej. Trybunał nie zajmuje się więc skargami na działania osób prywatnych, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni czy fundacji, o ile nie wykonują one zadań zleconych przez administrację państwową. Naruszenie praw określonych w konwencji musi dotyczyć strony bezpośrednio i osobiście. Nie znaczy to jednak, że sam skarżący musi być koniecznie osobą fizyczną, skargę może też złożyć np. osoba prawna – przedsiębiorstwo czy stowarzyszenie.

Termin do złożenia skargi to 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej, prawomocnej decyzji w sprawie, o którą chodzi. Po tym terminie skarga nie może zostać przyjęta przez Trybunał. Należy jednak wcześniej wyczerpać wszelkie dostępne w kraju środki prawne, w tym odwoławcze, żeby doprowadzić do zadośćuczynienia skutkom naruszenia konwencji. W razie nieskorzystania z jakiegoś środka odwoławczego należy wykazać, że byłby on nieskuteczny. Nie trzeba natomiast korzystać z pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich czy też postępowań nadzwyczajnych jak wznowienie postępowania, ułaskawienie czy amnestia.

Skargę można napisać w języku polskim wysyłając ją bezpośrednio na adres:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg Cedex
France

Skarga powinna zawierać:

 • krótkie przedstawienie sprawy (streszczenie faktów i zarzuty);
 • określenie, które z wolności i praw zostały naruszone;
 • informacje o wykorzystywanych środkach prawnych;
 • zestawienie wydanych decyzji z krótką informacją o ich treści, dacie wydania i organie, który je podjął. Należy także dołączyć do listu kopie a nie oryginały tych decyzji, ponieważ dokumenty nie są później zwracane;
 • podpis skarżącego, ewentualnie jego przedstawiciela.

Skargi nie musi sporządzać prawnik, można ją napisać osobiście. Sprawa jest rozpatrywana nieodpłatnie, ale skarżący sam musi pokryć koszty np. prowadzenia korespondencji czy pomocy prawnej. Można zwrócić się do Trybunału o bezpłatną pomoc prawną. Trybunał sam nie szuka jednak prawnika, żeby pomógł napisać skargę i nie udziela informacji o przepisach prawnych obowiązujących w państwie, przeciw któremu skierowana jest skarga.

Aby zachować 6-miesięczny termin do wniesienia skargi wystarczy napisać na wskazany wyżej adres list zawierający jasno sformułowane szczegóły skargi. Wtedy kancelaria ETPCz odeśle formularz skargi oraz ewentualnie poprosi o uzupełnienie skargi o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub informacje.
Można też wnieść skargę od razu na odpowiednim formularzu.

Jego wzór znajduje się na stronie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.otwiera się w nowym oknie

Informacje na temat Europejskiego Trybunału Praw Człowieka znajdują się również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoścotwiera się w nowym okniei.

W początkowej fazie całe postępowanie toczy się pisemnie, nie ma więc w ogóle potrzeby osobistego stawiania się w Strasburgu.

Kiedy Trybunał uzna, że istotnie doszło do naruszenia praw określonych w Konwencji, może przyznać od państwa – słuszne zadośćuczynienie i ewentualnie zwrot wydatków poniesionych przez skarżącego na wniesienie sprawy. Nie unieważnia jednak krajowych decyzji, nie uchyla krajowych przepisów prawnych, nie rozstrzyga praw ponownie, ani nie podejmuje interwencji w sprawach skarżących bezpośrednio w organie władzy.

Orzeczenictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.otwiera się w nowym oknie

Adres internetowy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburguotwiera się w nowym oknie.

Europejskia Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Postanowienia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Protokołów Dodatkowych dotyczące sądownictwa:

Konwencja O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. z 1993r., Nr 61, poz. 284 z dnia 10 lipca 1993r.)

Artykuł 2 – Prawo do środka odwoławczego w sprawach karnych

Każdy, kto został uznany przez sąd za winnego popełnienia przestępstwa, ma prawo do tego, aby zarówno orzeczenie o jego winie jak i o karze zostały poddane kontroli sądu wyższej instancji. Korzystanie z tego prawa, a w tym zasady,na których może ono być wykonywane, reguluje ustawa.
Prawo to może podlegać wyjątkom w odniesieniu do drobnych przestępstw, określonych w ustawie, lub w sprawach, w których dana osoba była sądzona w pierwszej instancji przez najwyższy sąd krajowy lub została uznana za winną w wyniku zaskarżenia wyroku uniewinniającego.

Artykuł 3 – Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Osobie, która prawomocnym wyrokiem została uznana za winną popełnienia przestępstwa i odbyła wymierzoną karę, a następnie została uniewinniona lub ułaskawiona z uwagi na to, że nowe lub nowo ujawnione fakty dowiodły, że nastąpiła pomyłka sądowa, przysługuje odszkodowanie zgodne z prawem lub praktyką danego państwa, chyba że udowodniono, iż osoba ta jest całkowicie lub częściowo odpowiedzialna za nieujawnienie nieznanego faktu we właściwym czasie.

Artykuł 4 – Zakaz ponownego sądzenia lub karania

Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu karnym przed sądem tego samego państwa za przestępstwo, od którego został uniewinniony lub za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem, zgodnie z prawem i zasadami postępowania karnego tego państwa.
Postanowienia poprzedniego ustępu nie stoją na przeszkodzie wznowieniu postępowania w sposób przewidziany prawem i zgodnie z zasadami postępowania karnego danego państwa, jeśli wyjdą na jaw nowe lub nowo odkryte fakty lub jeżeli w poprzednim postępowaniu popełniono zasadniczą pomyłkę, która mogła mieć wpływ na wynik sprawy.
Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie może być uchylone na podstawie artykułu 15 Konwencji.

Artykuł 6- Prawo do rzetelnego procesu sądowego

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości.

Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

Każdy oskarżony o popełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:

 1. niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu oskarżenia;
 2. posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
 3. bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;
 4. przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia;
 5. korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w sądzie.

Artykuł 7 – Zakaz karania bez podstawy prawnej

Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowi czynu zagrożonego karą w czasie popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surowsza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.
Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania lub zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad uznanych przez narody cywilizowane.

Protokół nr 7 sporządzony w Strasburgu dnia 22 listopada 1984 r. (Dz.U. z 2003r., Nr 42, poz.364)

poznan.so.gov.pl/

Czy skargę do Trybunału w Strasburgu można wysłać e-mailem

Skargę do Trybunału w Strasburgu może wnieść sama strona, nie musi przy tym korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Można wystąpić także o przyznanie przez Trybunał pomocy prawnej z urzędu.

Kancelaria Nowosielski Gotkowicz i Wspólnicy

Skargę do Strasburga wnosi się przeciwko państwu polskiemu, a nie przeciwko jakiejkolwiek instytucji, która funkcjonuje w kraju. Wcześniej strona powinna wyczerpać wszystkie możliwości instancyjnego odwoływania się w Polsce (bez konieczności wnoszenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego). Jeżeli zostanie pominięty jakiś etap postępowania odwoławczego, Trybunał odrzuci skargę z przyczyn formalnych.

Trybunał stoi na straży Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jego zadaniem jest zapewnienie poszanowania przez państwa praw i gwarancji ustanowionych przez Konwencję oraz protokoły dodatkowe (nr 1, 4, 6, 7, 13).

Skargę może wnieść każdy, kto uważa, że został osobiście i bezpośrednio dotknięty naruszeniem praw określonych w Konwencji i jej protokołach. Naruszenie praw musi być popełnione przez państwo, w którym Konwencja obowiązuje.

Konwencja przewiduje ochronę takich praw, jak: prawo do życia, prawo do poszanowania prywatności, prawo do poszanowania mienia, równość wobec prawa, prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz do skutecznego środka odwoławczego.

Możliwość wniesienia skargi do Trybunału obwarowana jest szeregiem warunków formalnych:

 • naruszenie Konwencji bądź jej protokołów musi zostać popełnione przez jedno z państw, w których Konwencja obowiązuje,
 • osoba składająca skargę musi być bezpośrednią ofiarą naruszenia określonych praw bądź gwarancji (złożenie skargi w imieniu innych osób jest niedopuszczalne, chyba że osoby te są jednoznacznie określone i jest się w posiadaniu stosownych pełnomocnictw),
 • konieczność wykorzystania wszystkich krajowych środków odwoławczych (zwykle oznacza to złożenie pozwu we właściwym sądzie, następnie apelację do sądu wyższej instancji, by ostatecznie sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy – jeżeli istnieje w danym przypadku taka możliwość),
 • sześciomiesięczny termin do wniesienia skargi, biegnący do daty ostatecznego rozstrzygnięcia w zwykłym toku instancji na poziomie krajowym (np. od daty wyroku Sądu Najwyższego),
 • skarga musi być skierowana przeciwko jednemu lub kilku państwom, które naruszyły Konwencję (poprzez działanie lub zaniechanie dotyczące bezpośrednio osoby skarżącej, podjęte przez organy władzy publicznej tegoż kraju, np. sąd lub administrację).

Pisemną skargę do Trybunału można sformułować w dwojaki sposób: w formie listu, w którym jasno i precyzyjnie określić należy wszystkie szczegóły skargi, albo wypełniając formularz skargi, dostępny na stronie Biura Informacji Rady Europy – http://www.coe.org.pl. Skarga powinna zawierać:

 • zwięzły opis stanu faktycznego oraz wskazanie istoty zarzutów,
 • określenie, które z praw Konwencji zostało naruszone, informacje, jakie środki prawne zostały wykorzystane, listę decyzji urzędowych wydanych w sprawie z określeniem daty każdej z nich, organów, które je wydały, oraz krótką informację o treści samej decyzji,
 • kopie ww. decyzji (dokumenty te nie są odsyłane z powrotem, dlatego nie należy załączać oryginałów), podpis skarżącego lub pełnomocnika (jeżeli skarżący działa przez pełnomocnika, należy pamiętać o załączeniu do skargi stosownego pełnomocnictwa).

Skargę można napisać zarówno w języku angielskim bądź francuskim (oficjalne języki), jak również w języku jednego z państw, które ratyfikowały Konwencję (np. w języku polskim).

Na prośbę osoby składającej skargę jej tożsamość nie musi być ujawniona. Wniosek ten musi wskazywać na przyczyny, dla których zachowanie anonimowości tożsamości skarżącego jest istotne, a o jego zasadności rozstrzyga przewodniczący Trybunału.

Dopuszczalne jest również złożenie skargi przy użyciu faksu bądź poczty elektronicznej (e-mail), wówczas dodatkowo należy wysłać na wyżej podany adres pisemne potwierdzenie złożenia skargi.

Śledztwa w sprawie brutalności policji do poprawy

Polska zapłaci za nieprawidłowości przy wyjaśnianiu zarzutów dotyczących pobicia zatrzymanego.

Polska zapłaci za nieprawidłowości przy wyjaśnianiu zarzutów dotyczących pobicia zatrzymanego.

Chodzi o wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Dziunikowski przeciw Polsce, notyfikowany w zeszły czwartek. Skargę złożył w październiku 2012 r. lekarz Roman Dziunikowski, którego w styczniu 2011 r., pod koniec nocnego dyżuru, zatrzymali policjanci z oddziału antyterrorystycznego. Medykowi zarzucono czerpanie korzyści z prostytucji innych osób. Po przeszukaniu dwóch jego mieszkań postawiono kolejne zarzuty – posiadania broni i niedozwolonych substancji odurzających.

Mężczyzna w trakcie zatrzymania został skuty i – jak twierdził później – skopany i zwyzywany przez policjantów. W trakcie akcji skarżył się, że kajdanki są zbyt mocno ściśnięte, co powodowało ból, jednak dopiero po pół godzinie rozluźniono je, a ręce skuto mu z przodu, nie z tyłu. Lekarz narzekał też na ból w klatce piersiowej, gdyż cierpiał na nadciśnienie i przeszedł wcześniej dwa zawały. Z tego powodu przed przesłuchaniem poddano go leczeniu szpitalnemu, gdzie przeprowadzono m.in. prześwietlenie głowy. Badania wykryły kilka siniaków na ciele zatrzymanego.

gazetaprawna

 

Rodzice chorych dzieci wygrali z ZUS. Odszkodowania wysokości…

Rodzice przewlekle chorych dzieci dostaną odszkodowania za błędne decyzje urzędników z ZUS. Sprawa trafiła przed Trybunał w Strasburgu. Rodzice wygrali z ZUS

Europejski Trybunal Praw Człowieka.
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

One thought on “ART. PUBLIKUJĘ Z DEDYKACJĄ SZCZEGÓLNIE DLA JACKA Z NORWEGII, ALE NIE TYLKO – MASZ PRAWO WIEDZIEĆ !! ☀ POLECAM !! Autor Gabi ☀

 1. Tj. „prawo naturalne” obowiązuje wszystkich.
  Czy we „wnioskach skarg” znajdują się, „gwałty innej narodowości na innej narodowości spowodowane decyzją państw członkowskich o imigracjii”?
  Czy „winni zaniechania odpowiedzialności odpowiadają wspólnie przed trybunałem”?

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: