KONTA AUTORÓW KLIKNIJ W WYBRANY BANER
KLIKNIJ W WYBRANY BANER
BLOGI I STRONY INTERNETOWE POLECANE PRZEZ M-FORUM

M-forum A.V Live.

TU ZNAJDZIESZ CODZIENNIE PONAD 150 INFORMACJI NIUS BEZ CENZURY !! ORAZ TRANSMISJE LIVE STREAM I MATERIAŁY AUDIO I WIDEO W ORYGINALE DOŁACZ SWOJĄ STRONĘ LUB BLOGA DO PROMOWANYCH I POLECANYCH STRON PRZEZ M-FORUM

CZERWONE

„Teatr prawdy dla gojow ” – cz.8

W 1925 r. Jego Eminencja kar­dynał José Ma­ria Caro Rodri­guez, arcybiskup Santiago w Chile, opu­blikował książkę „Wol­nomularstwo i jego ta­jem­nice”[4] przedstawiającą, jak Iluminaci, sataniści i lu­cyferia­nie ustana­wiali jedno tajne towa­rzystwo nad drugim. Przedstawia on dużą ilość udoku­mento­wanych dowodów, żeby pokazać, że nie tylko ma­soni 32. i 33. stopnia wie­dzą o co chodzi w lożach Wielkiego Wschodu i w Nowym i Reformo­wanym Obrządku Palladiańskim Pike’a oraz w stowarzy­szonych lożach Adopcyj­nych, w których następuje wtajemniczenie żeń­skich członków kon­spiracji.

Satanizm | Ripsonar News

Na stronie 108 powo­łuje się na autorytet Margiotty, żeby dowieść, że zanim Pike wybrał Lemmiego na następcę Mazzi­niego jako dyrektora Światowego Ruchu Rewolu­cyjnego, Lemmi był za­cietrzewio­nym i zatwardzia­łym satanistą. Ale zanim został wybrany, był wpro­wadzony w ideolo­gię lu­cyferiań­ską. Fakt, że wysocy kapłani wiary lucyferiańskiej na tej ziemi wprowadzili cześć szatana w niższych stopniach zarówno lóż Wielkiego Wschodu jak i rad Obrządku Palladiańskiego, a potem zapoznali wybrane jednostki z PEŁNĄ TAJEMNICĄ, że Lu­cyfer jest bogiem równym Adonai, wprawił w za­kłopotanie wielu historyków i pracowników ba­daw­czych.

Znalezione obrazy dla zapytania lucyfer zdjecia

Pismo Święte wymienia Lucyfera tylko kilka razy – Księga Izajasza 14; Łukasz 10,18; Apoka­lipsa 9,1-11. Doktryna lucyferiańska jednak stwier­dza stanowczo, że Lucyfer przewodził bun­towi w Niebie, że szatan jest najstarszym synem Boga (Adonai) i bratem św. Michała, który pokonał kon­spirację lucyferiańską w Niebie.

Nauczanie lucyfe­riańskie utrzymuje również, że św. Michał przy­szedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, żeby spró­bować powtórzyć to, co zrobił w Niebie… i do­znał niepowodzenia. Ponieważ Lucyfer, szatan, diabeł – nazwijcie go, jak chcecie – jest ojcem kłamstwa, wydaje się, że te duchowe siły ciemno­ści oszukują, tak wielu jak to możliwe, tzw. inte­lektualistów w wypełnianiu ich woli tutaj, tak jak czyniły to one w niebie.

 

Bez wchodzenia w spór, przeciętny chrześcija­nin powinien łatwo zdać sobie sprawę z tego, że istnieją DWIE nadprzyrodzone moce. Jedna, do której odnosimy się jako do Boga, któremu Pismo Święte daje wiele imion; i druga, diabeł, która także wydaje się mieć wiele imion. Ważną rzeczą, o któ­rej należy pamiętać jest to, że według Apoka­lipsy nastąpi sąd ostateczny.

zrodlo:TOMI3356#2

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: