Wielu inwestorów w świecie, a teraz także w Polsce kupuje akcje spółek i traktuje je jako długofalową okazję do zarobku. Nie tylko na rosnącej cenie – wszak nie zawsze tak jest – lecz często na dywidendzie. Czym jest ta specyficzna nagroda z zysku przedsiębiorstwa? Lista dywidend za 2019 r. wypłacanych przez spółki giełdowe znajduje się na końcu artykułu.

Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) to część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

– zakończenie roku obrotowego (KSH dopuszcza jednak wypłaty akcjonariuszom lub udziałowcom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy),

– sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta, przy czym opinia biegłego rewidenta musi być co najmniej „bez zastrzeżeń” lub „z zastrzeżeniami”,

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),

– podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).

Dywidenda może zostać wypłacona w następujących formach:
– pieniądze,
– inne aktywa, które podmiot posiada.

Wysokość dywidendy wskazuje horyzont spółki na najbliższe miesiące oraz jej plany inwestycyjne. Jeśli zarząd spółki zarekomenduje niższą dywidendę, oznacza to, że większa część zysku pozostanie w spółce. Zwykle oznacza to, że środki te będą przeznaczone na dalsze inwestycje, a co za tym idzie umocnienie wyników spółki. Dla inwestora ważne natomiast jest, czy spółka wypłaca dywidendę regularnie oraz w jakiej wielkości (patrz: polityka dywidendowa). Dane te można znaleźć w sprawozdaniach finansowych spółki.

Dla spółki giełdowej cena akcji zostaje pomniejszona o wartość wypłacanej dywidendy. (wiki)

Lista spółek wypłacających dywidendy za 2019 r.:

——–

* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek zryczałtowany w wys. 19 proc.
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu „uwagi”

——–

SPÓŁKA
STATUS
DYWIDENDA BRUTTO NA AKCJĘ [PLN]*
DATA USTALENIA PRAWA*
DATA WYPŁATY
DATA WZA
ACAUTOGAZ (ACG)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
2,80
UWAGI:
rekomendacja zarządu
APATOR (APT)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
1,30
25.05.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na ZWZA 25 maja 2020 r.
APSENERGY (APE)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,05
15.05.2020
25.05.2020
05.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA
AQUABB (AQU)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,73
UWAGI:
rekomendacja zarządu
ARCTIC (ATC)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,20
UWAGI:
rekomendacja zarządu
ASBIS (ASB)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,08
21.05.2020
04.06.2020
06.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
ASSECOBS (ABS)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
1,80
19.05.2020
05.06.2020
28.04.2020
ASSECOPOL (ACP)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
3,01
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN
ASSECOSEE (ASE)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,74
25.06.2020
08.07.2020
16.06.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł = 37.024.757,63 z zysku za 2019 r. + 1.376.988,11 zł z kapitału rezerwowego
CDA (CDA)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,70
30.03.2020
31.03.2020
23.03.2020
CEZ (CEZ)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
34,00
UWAGI:
rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CLNPHARMA (CLN)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,08
02.06.2020
19.06.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu
CPGROUP (CPG)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
2,10
UWAGI:
rekomendacja zarządu
DECORA (DCR)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
1,00
UWAGI:
rekomendacja zarządu
DOMDEV (DOM)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
9,50
UWAGI:
rekomendacja zarządu; rekomendacja zostaje zawieszona w zw. z COVID-19; WZA, pierwotnie planowane na 28 maja 2020 r., jest zaplanowane na ostatni tydzień sierpnia
EDINVEST (EDI)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,31
30.04.2020
15.05.2020
23.04.2020
FORBUILD (BTX)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,28
09.03.2020
UWAGI:
dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; dzień dywidendy i jej wypłaty ma zostać ustalony przez najbliższe ZWZA spółki
GPW (GPW)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
2,40
UWAGI:
rekomendacja zarządu
IFIRMA (IFI)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,04
16.03.2020
23.03.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy; wypłata dotyczy IV kwartału 2019 r.; całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 000 zł; łączna kwota zaliczek za 2019 r. wyniesie 16 gr na akcję
IMS (IMS)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,20
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN
IZOSTAL (IZS)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,11
24.07.2020
12.08.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN
KRKA (KRK)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
4,25
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRVITAMIN (KVT)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,24
02.05.2020
14.05.2020
27.04.2020
LABOPRINT (LAB)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,15
UWAGI:
rekomendacja zarządu
LENA (LEN)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,30
UWAGI:
rekomendacja zarządu
MAKARONPL (MAK)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,25
UWAGI:
rekomendacja zarządu
MOBRUK (MBR)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
3,51
12.03.2020
19.03.2020
03.03.2020
UWAGI:
dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
NEUCA (NEU)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
7,40
05.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ODLEWNIE (ODL)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,25
31.07.2020
21.08.2020
04.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA
PASSUS (PAS)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,05
20.08.2020
19.11.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu
PEPEES (PPS)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,12
01.07.2020
31.07.2020
21.04.2020
PKNORLEN (PKN)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
1,00
14.07.2020
28.07.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu; 5 maja 2020 r. zarząd Orlenu zmniejszył poziom rekomendowanej dywidendy z zysku za 2019 rok z 3 zł do 1 zł
PLAY (PLY)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
1,65
04.05.2020
12.05.2020
07.04.2020
UWAGI:
wypłata dywidendy okresowej
RAWLPLUG (RWL)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,33
UWAGI:
rekomendacja zarządu
SIMPLE (SME)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,55
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN
STALEXP (STX)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,05
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
TALANX (TNX)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
1,50
UWAGI:
rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TIM (TIM)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,80
UWAGI:
rekomendacja zarządu; ww. kwota została wypłacona 20 grudnia 2019 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 r.; łączna kwota zaliczki na poczet dywidendy 17.759.360 zł = 5.549.800 zł z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. + 12.209.560 zł z funduszu dywidendowego
TSGAMES (TEN)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
3,78
29.05.2020
10.06.2020
20.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA
ULMA (ULM)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
2,60
18.05.2020
25.05.2020
06.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA
ULTGAMES (ULG)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,04
03.07.2020
17.07.2020
UWAGI:
rekomendacja zarządu
UNIMOT (UNT)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
1,97
UWAGI:
rekomendacja zarządu i RN
VINDEXUS (VIN)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
0,10
UWAGI:
rekomendacja zarządu
WAWEL (WWL)
PROPOZYCJA DYWIDENDY
30,00
08.06.2020
16.06.2020
27.05.2020
UWAGI:
projekt uchwały WZA
XTRADEBDM (XTB)
DYWIDENDA UCHWALONA PRZEZ WZA
0,24
30.04.2020
15.05.2020
20.04.2020