„Wymiar sprawiedliwości nie może przestać działać. Wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w tym profesjonalni pełnomocnicy i obrońcy, zasługują na szczególną ochronę prawną” – przypomina Naczelna Rada Adwokacka i proponuje pakiet rozwiązań na czas zagrożenia epidemią (na zdjęciu Prezes NRA Jacek Trela)

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło się do władzy wykonawczej i ustawodawczej o pilne wypracowanie rozwiązań regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią koronawirusa.

Adwokaci przypominają, że interes publiczny nakazuje współdziałanie i informowanie społeczeństwa o planowanych rozwiązaniach prawnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od 13 do 31 marca 2020 roku we wszystkich sądach w całym kraju wokandy ograniczone są tylko do najbardziej pilnych spraw, których listę rozesłało do prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. To sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania, sprawy rodzinne i opiekuńcze, przeciwdziałania przemocy domowej, czy wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Naczelna Rada Adwokacka zaznacza, że odosobnione działania podejmowane przez prezesów sądów są niewystarczające.

koronawirus-raport

Sześć rozwiązań

Dlatego proponuje pakiet 6 rozwiązań:

1. opracowanie jednolitego katalogu kategorii spraw pilnych, które będą rozpatrywane przez sądy;

2. ochronę stron postępowań i ich pełnomocników przed skutkami upływu terminów procesowych i terminów doręczeń – przez zawieszenie postępowań sądowych z mocy prawa w sprawach osób dotkniętych skutkami koronawirusa oraz w kategoriach spraw, które zostały zawieszone ministerialnym rozporządzeniem;

3. ograniczenie doręczania stronom postępowań korespondencji procesowej za pomocą poczty;

4. przyznawanie zaliczek na koszty zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z urzędu;

5. opracowanie systemu pomocy finansowej przeznaczonej dla pełnomocników procesowych i obrońców, w tym systemu systemu pomocy finansowej państwa dla osób dotkniętych skutkami odraczania rozpraw i zawieszania postępowań; odroczenie płacenia podatków i składek ZUS do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego; rozkładaniu na raty tych należności albo ich umarzanie i wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej za nieterminowe płacenie podatków oraz składek ZUS z uwagi na skutki społeczno-gospodarcze wywołane koronawirusem.

6. przyjęcie regulacji chroniących osoby świadczące pomoc prawną w ramach w punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności poprzez dopuszczenie pracy zdalnej oraz udzielenia porad prawnych przez telefon czy drogą mailową tak aby świadczący tą pomoc nie utracili prawa do wynagrodzeń w przypadku niemożności świadczenia pomocy prawnej w punktach pomocy prawnej z przyczyn wywołanych stanem zagrożenia epidemicznego.