DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

miejsce-na-reklame.

„Ustawa antykoronawirusowa” projekt ustawy o koronawirusie, pojawił się w niedzielę 01.03.2020 tuż przed północą

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

PUNKT PO PUNKCIE WRAZ Z KOMENTARZAMI SPEDALAŁYCH – PSEUDOPOLITYKÓW

KTÓRYM śWIAT SIĘ NA ŁEB ZAWALIŁ NA SAMA MYśL O WPROWADZENIU TYCH PRZEPISÓW 🙂

W komentarzach pojawiły się porównania do stanu wojennego i stanu wyjątkowego. „Ustawa antykoronawirusowa jest klasycznym przykładem prawa wprowadzanego na fali strachu, często podsycanego przez media. Jest przez to świetną okazją do wprowadzenia ministanu wyjątkowego” – ocenia Marcin Matczak.

Paweł Kowal pisze, że projekt jest zaskakujący.

Paweł Kowal@pawelkowalpl

Zaskakujący ten projekt ustawy koronawirusowej. Czytamy… Sejm teraz.

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 51

„Ustawa koronawirusowa wygląda jak dekret o stanie wojennym” – ocenia dziennikarz Przemysław Szubartowicz.

Darek Ćwiklak

@macdac

To po co ta ustawa o wirusowym stanie wojennym? https://twitter.com/300polityka/status/1234371389538304000 

300Polityka@300polityka

Spychalski: Trzeba mieć świadomość, że koronawirus prędzej czy później w Polsce się pojawi. Jesteśmy przekonani, że państwo polskie jest przygotowane#300POLITYKALIVEhttp://300polityka.pl/live/2020/03/02#post-553479 

Zobacz obraz na Twitterze
Zobacz pozostałe Tweety użytkownika Darek Ćwiklak

 

MarioAwario@MarioAwario

Ta ustawa ma na celu…całkowitą kontrole nad tym co się dzieje w kraju,przez dwa miesiące przed wyborami.
Ma na celu zastraszenie ludzi i zasilanie paniki.
I tym i pan Duda będą grali przez 2 miesiące

Do tej pory, nie widze żadnych, konkretnych działań u przeciwko CV

Zobacz pozostałe Tweety użytkownika MarioAwario

Leszek Jażdżewski@LesJazd

Ustawa PiS to wprowadzenie tylnymi drzwiami stanu wyjątkowego. We wszystkim poza nazwą.

Ludzie o tym mówią: 21

Marcin Kierwiński@MKierwinski

Jesteśmy tak świetnie przygotowani na koronawirusa że musimy na gwałt przyjmować ustawę którą złożono wczoraj w nocy na mniej niż 12h przed specjalnym posiedzeniem. Bałaganiarze z PiS znowu zaspali. Ta ustawa to najlepszy dowód. A wystarczyło tylko słuchać opozycji 3tyg temu‼️

Ludzie o tym mówią: 229

Co znajduje się w ustawie o koronawirusie? Cały projekt znajdziecie tutaj. Oto przegląd najważniejszych punktów.

1. Praca zdalna

Zgodnie z projektem ustawy, pracodawca może nam kazać pracować z domu. „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)” – czytamy.

2. Szkoły, przedszkola

Rodzicom, którzy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, czy szkoły, muszą zostać z dzieckiem w domu, przysługiwałby dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

„W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni” – czytamy w projekcie.

3. Kompetencje wojewody

Jego polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. „Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” – czytamy.

Na wniosek wojewody – po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki – Prezes Rady Ministrów może wydawać „polecenia obowiązujące inne, niż wymienione w ust. 1, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz przedsiębiorców”. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

Wykonywanie tych zadań jest finansowane z budżetu. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań – ze środków własnych przedsiębiorcy. Polecenia mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Po_prostu_Tat 🇵🇱🇪🇺 #Kidawa2020@Po_prostu_tat

‼️Polecenia przedsiębiorcom, które mają być wykonane, mogą być wydane ustnie
‼️ Skarb Państwa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej za szkody, z wyłączeniem szpitali

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 15

4. Prawo budowlane – zmiany

Zakładamy, że w tym przypadku może chodzić o ewentualną kwarantannę i dodatkową bazę medyczną.

 

Projekt ustawy mówi: „Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (…) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (…), a w przypadku konieczności poszerzenia bazy do udzielania świadczeń zdrowotnych, także przepisów (…) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

5. Skarb Państwa i odpowiedzialność

Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Skarb Państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne – jak czytamy w projekcie – „nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, z zastrzeżeniem, art. 9 ust. 5″.

O czym mówi ust. 5? W przypadku poniesienia przez podmiot leczniczy szkody przy wykonywaniu zadania nałożonego trybie ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia”.

O czym z kolei mówi ust. 2? O nałożeniu obowiązku walki z koronawirusem „na podmiot leczniczy będący: spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową”.

Monika Rosa@moanrosa

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami

Zobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 97

6. Zaangażowanie żołnierzy

Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być skierowany przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań innych niż wynikające z jego specjalności wojskowej i przeszkolenia wojskowego, o ile posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych zadań.”.

W innym punkcie projektu ustawy jest zapis:

„Jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody, na którego obszarze podejmowane są działania związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych”.

Robert Suligowski@RSuligowski


Rząd wysyła wojsko, zawiesza prawo budowlane, daje możliwość wydawania władzy niemal dowolnych poleceń.
❌ Obowiązkowe ręcznki, mydło i dezynfekatory w publicznych toaletach❓
❌ Umieszczanie instrukcji mycia rąk w toaletach❓
❌ Wyposażenie w płyn dezynfekcji szkół❓

Zobacz obraz na TwitterzeZobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 27

7. Zmiany w ustawie o GIS

„Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać decyzje osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami” – czytamy w innym punkcie.

Decyzje te dotyczą podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, dystrybucji produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych, środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów, także współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Decyzje te podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Nie wymagają uzasadnienia.

Odwołanie wnosi się w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie. Wniesione odwołanie podlega przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 1 dnia roboczego, a rozpatrzeniu – w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu odwołania.

8. Obronność państwa i przedsiębiorcy

W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. wprowadza się zmiany w dwóch punktach. W punkcie 1 jest mowa o mobilizacji gospodarki:

„mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego;”.

Decyzję o uruchomieniu programu podejmuje Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia. Program może być uruchomiony selektywnie lub w pełnym zakresie. Polega na uruchomieniu określonego potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorców.

Może to nastąpić w przypadku:

1. pojawienia się bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
2. ochrony ludności przed zagrożeniami występującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których charakter i rozmiar wymaga użycia środków niebędących w posiadaniu właściwych organów administracji rządowej lub posiadanych w niewystarczającej ilości.

Paweł Kowal@pawelkowalpl

Szczerze zachęcam do czytania tych fragmentów i zastanowienia się. Kilka pytań. Kto tu sieje panikę? Czy to są regulacje, które powinny być dyskutowane tylko w Komisji Zdrowia? Co przedsiębiorcy na ten projekt? Czy to są regulacje adekwatne do sytuacji? https://twitter.com/pawelkowalpl/status/1234392930212876289 

Paweł Kowal@pawelkowalpl

Zaskakujący ten projekt ustawy koronawirusowej. Czytamy… Sejm teraz.

Zobacz obraz na Twitterze
Zobacz obraz na Twitterze
Zobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 45

9. Prawo farmaceutyczne – zmiany

Hurtownie farmaceutyczne są obowiązane do zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, określonych w wykazie wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych.

Z kolei producenci lub importerzy wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego są obowiązani do ich zbywania wyłącznie do hurtowni farmaceutycznych.

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakłada karę pieniężną w wysokości od 10 tys. zł do 5 mlnzł na podmiot, który działa z naruszeniem obowiązków lub warunków.

10. Kwarantanna

„Osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na choroby zakaźne mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji” – czytamy.

Obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu podlegają osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne – przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.

KaroHytrek-Prosiecka

@hytrekprosiecka

Co tu się wyprawia. https://twitter.com/domi_dlugosz/status/1234242057457340426 

Dominika Długosz@domi_dlugosz

To mówicie, że wszystko było perfekcyjnie przygotowane dlatego projekt ustawy o koronawirusie ląduje w lasce o 23 dzień przed nadzeyczajnym posiedzeniem Sejmu. No bardzo profesjonalnie to wygląda

Rafał Mundry@RafalMundry

Projekt ustawy koronawirusowej

Możliwość wprowadzenia obowiązkowej hospitalizacji oraz możliwość wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny do 21 dni.

Z użyciem siły a nawet z użyciem wojska włącznie
Ostro

Zobacz obraz na Twitterze
Ludzie o tym mówią: 51

Środki te mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

11. Przepisy o zamówieniach publicznych

„Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych” – przewiduje projekt.

12. Strefy zagrożenia

Strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

Strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegającą ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi

Strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii

Zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraj.

14. Transport i dystrybucja środków z Rezerwy

Koszty transportu są finansowane ze środków budżetu państwa w oparciu o średnie stawki stosowane w stosunkach danego rodzaju w tym czasie.

Wydawane są pacjentom ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych nieodpłatnie wyłącznie na podstawie nr PESEL pacjenta.

15. Oświata

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części.

To samo dotyczy uczelni wyższych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: