Obowiązek informowania przez lekarza o stanie zdrowia pacjenta i konsekwencje jego niedochowania

Natomiast w razie wyrządzenia szkody polegającej na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia roszczenie pacjenta o zadośćuczynienie może być oparte na art. 445 ust. 1 w zw. z art. 444 ust. 1 k.c. Żądanie zadośćuczynienia oparte o treść art. 430 k.c. w zw. z art. 445 k.c. oraz żądanie zadośćuczynienia na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z art. 448 k.c. to dwa samodzielne i niezależne roszczenia, mające odrębne umocowanie prawne [18].

Roszczenie o zadośćuczynienie przewidziane w art. 445 k.c. oraz roszczenie o zadośćuczynienie będące następstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta mają odrębny charakter. Określają one zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne, odmienny jest przedmiot ochrony prawnej każdego z nich. Artykuł 445 ust. 1 k.c. rekompensuje skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, natomiast art. 31 ust. 1 powołanej ustawy chroni godność, prywatność i autonomię pacjenta, niezależnie od staranności i skuteczności zabiegu leczniczego [19].

Podkreślenia wymaga, iż sam fakt wystąpienia uszczerbku na zdrowiu świadczy o zawinionym działaniu czy zaniechaniu szpitala czy lekarzy przeprowadzających zabieg. Wysokie wymagania stawiane lekarzowi nie oznaczają jego odpowiedzialności za wynik (rezultat) leczenia, ani odpowiedzialności na zasadzie ryzyka [20].

Podsumowując, w niniejszym opracowaniu starano się ukazać, jak istotne jest zapewnienie prawidłowej komunikacji lekarza z pacjentem. Jak wskazał Sąd Najwyższy, w demokratycznym państwie prawnym jednym z przejawów autonomii jednostki i swobody dokonywanych przez nią wyborów jest prawo do decydowania o samym sobie, w tym do wyboru metody leczenia [21].

Wskazać należy, iż niewypełnienie obowiązku informacyjnego przez lekarza, a także prowadzenie nierzetelnej dokumentacji medycznej, może mieć negatywne skutki dla lekarza, nie tylko w ramach odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, ale również karnej.

Wskazać należy na konieczność poszukiwania złotego środka, poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury informowania pacjenta i pozyskiwania od niego zgody na zabieg, przy równoczesnym zapewnieniu skuteczności świadczonych usług medycznych.

PRZYPISY

 1. M. Kapko, Komentarz do art. 31 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. E. Zielińska, Kraków 2008.

 2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 511/98, LEX nr 234833.

 3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07, LEX nr 319613.

 4. P. Daniluk, Glosa do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07, opublikowano OSP 2009/1/6.

 5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 220/07, LEX nr 494157.

 6. P. Daniluk, Glosa do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07, opublikowano OSP 2009/1/6.

 7. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 653696.

 8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 259/08, LEX nr 577166.

 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2015 r., I ACa 856/14.

 10. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04, LEX nr 157493.

 11. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r., I CSK 191/054.

 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lutego 2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 653696.

 13. Nad powyższą kwestią pochylił się W. Borysiak w Glosie do wyroku SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07.

 14. Wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 12 czerwca 2008 r. III CSK 16/08, LEX nr 449917.

 15. Tamże.

 16. Tamże.

 17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2006 r., I ACa 973/2005, OSA 2008 r., nr 1 poz. 2.

 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 września 2012 r., sygn. akt I ACa 482/12, LEX nr 1220466.

 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2012 r. I ACa 575/12, LEX nr 1236362.

 20. Wyrok z dnia 16 maja 2012 r., III CSK 227/2011, LexPolonica nr 3931660.

 21. Tamże.

adw. Katarzyna Golusińska, apl. adw. Olga Biernacka

http://medicalmaestro.pl/index.php/obowiazek-informowania-lekarza-o-stanie-zdrowia-pacjenta-konsekwencje-niedochowania/8/