ZUS oraz pieniądze - zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP/pixabay
ZUS oraz pieniądze – zdjęcie ilustracyjne. / Fot. PAP/pixabay

Niemal 1500 zł na osobę wyniosła w 2018 roku przeciętna wysokość wydatków ZUS na świadczenia związane z niezdolnością do pracy – wynika z najnowszego raportu ZUS. 

Z roku na rok rosną wydatki na świadczenia pieniężne realizowane przez ZUS. W 2018 r. wyniosły 233 mld 810,6 mln zł i były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 7,6%.

Spośród wszystkich wydatków ZUS te ponoszone na świadczenia związane z niezdolnością do pracy stanowiły w 2018 r. 12,8%. Od lat główną pozycję są w nich renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich udział wynosił w 2014 r. 47,9%, zaś w 2018 r. – 37,2%. Konsekwentnie maleje również przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od wielu lat rosną natomiast wydatki na zasiłki chorobowe, które w 2016 r. po raz pierwszy przewyższyły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2014 r. wydatki na absencję chorobową (finansowaną z FUS i funduszy zakładów pracy) stanowiły 41,6% wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy (w 2015 r. 44,6%). W 2016 r. odsetek wydatków na absencję chorobową wyniósł już 46,4%, w 2017 r. 48,2%, a w 2018 r. stanowiły one 50,1%.

W 2018 r. przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na 1 osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 1.496,67 zł i w stosunku do roku poprzedniego była niższa o 13,67 zł.

Wydatki poniesione w 2018 r. na świadczenia w związku z niezdolnością mężczyzn były o 4,8 punktu procentowego wyższe niż wydatki poniesione na świadczenia w związku z niezdolnością kobiet.

W strukturze wydatków ogółem na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w 2018 r. grupami chorobowymi generującymi najwyższe koszty były:

 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – 15,8% ogółu wydatków,

 • choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej – 14,3%,

 • choroby związane z okresem ciąży, porodu i połogu – 13,2%,

 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych – 12,2%,

 • choroby układu krążenia – 10,0%,

 • choroby układu nerwowego – 8,1%,

 • choroby układu oddechowego – 8,5%.

W 2018 r. wyżej wymienione grupy chorobowe były przyczyną 82,1% kosztów ZUS poniesionych w związku z niezdolnością do pracy.

Jednostki chorobowe generujące najwyższe wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy w przypadku mężczyzn to:

 • przewlekła choroba niedokrwienna serca – 4,4%,

 • inne choroby krążka międzykręgowego – 3,8%,

 • zaburzenia korzeni nerwowych – 3,4%,

 • schizofrenia – 3,6%,

 • następstwa urazów kończyny dolnej –3,3%,

 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – 2,3%

 • następstwa chorób naczyń mózgowych – 2,4%.

Wśród kobiet największy udział wydatków stanowiły wydatki związane z:

 • opieką położniczą z powodu stanów związanych głównie z ciążą – 22,0%,

 • zaburzeniami korzeni nerwowych – 2,7%,

 • schizofrenią – 2,7%,

 • z reakcjami na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – 2,7%,

 • innymi chorobami krążka międzykręgowego – 2,4%,

 • krwawieniem we wczesnym okresie ciąży – 2,1%,

 • ostrym zakażeniem górnych dróg oddechowych – 2,2%.

Źródło: ZUS