DZIŚ NA ŻYWO - 21.00 CZĘŚĆ 1 MATERIAŁ REPORTERSKI WYWIAD Z PIOTREM RYBAKIEM I JEGO WSPÓŁPRACOWNIKIEM ANDRZEJEM KRAWCZYKIEM - MARSZ 11.11.2019 + JACEK MIĘDLAR KIM JEST TEN CZŁOWIEK ? NA PEWNO NIE JEST PATRIOTĄ ! ZAPRASZAM MATERIAŁ WŁASNY REPORTERSKI JACK CALEIB22 listopada 2019
21.00 START LIVE STREAM

M-forum A.V Live.

Najnowsze informacje , Polska i świat artykuły przedruki filmy zdjęcia i dokumenty.Unikatowe informacje i materiały które na innych portalach są cenzurowane z przyczyn politycznej poprawności..Do dyspozycji czytelników i widzów chat obsługujący wszystkie formaty multimediów które można załączać w dyskusji.Ponadto możliwość zakładania indywidualnych imiennych kont z możliwością publikowania wszelkich materiałów i multimediów BEZ CENZURY

Jak znaleźć zatrudnienie po powrocie do kraju?

OCEŃ TEN WPIS !
DZIĘKUJĘ ZA OCENĘ

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało broszurę informacyjną dla Polaków powracających z zagranicy. Informator zawiera porady mające ułatwić znalezienie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej.

Pomoc w znalezieniu pracy można uzyskać w różnych instytucjach rynku pracy: urzędach pracy (wojewódzkich i powiatowych), Ochotni­czych Hufcach Pracy i agencjach zatrudnienia. Dwie pierwsze mają charakter publiczny, a agencje zatrudnienia – niepubliczny.

images1

Jak znaleźć zatrudnienie po powrocie do kraju?Powiatowe urzędy pracy (PUP) zajmują się bezpośrednią obsługą zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujacych pracowników. (Fot. Getty Images)

Bez tytułu 3

W wojewódz­kich urzędach pracy (WUP) funkcjonują centra informacji i planowania kariery, które mogą wspierać poradnictwem zawodo­wym oraz pomóc powracającemu z zagranicy lub ubieganiu się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych.

Powiatowe urzędy pracy (PUP) zajmują się bezpośrednią obsługą zarówno osób poszukujących pracy, jak i firm poszukujacych pracowników. PUP kojarzy obie zainteresowane strony, a oferowana pomoc jest finansowana ze środków Fun­duszu Pracy.

Ochotnicze Hufce Pracy swoim wsparciem obejmują osóby młodociane (15–17 lat), ze środowisk niewy­dolnych wychowawczo, które nie realizują obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy z ukoń­czeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz osób w wieku 18–25 lat, w tym poszukujących pracy bądź chcących się przekwa­lifikować, a także bezrobotnych, absolwentów szkół i studentów.

Agencje zatrudnienia mogące występować w imieniu bezrobotne­go poszukującego pracy oraz pracodawcy poszukującego pracownika, mimo że działalność prowadzą na zasadach komercyjnych, nie mogą pobierać opłaty od bezrobot­nych.

Oprócz usług pośrednictwa pracy, agencje oferują również po­radnictwo zawodowe, doradztwo personalne i pracę tymczasową. Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia: <http://stor.praca.gov.pl/por­tal/#/kraz> znajduje się wykaz legalnie działających agencji zatrudnienia.

Osoby powracające z zagranicy, które będą miały problem ze znalezie­niem zatrudnienia w Polsce, mogą się zarejestrować w powiatowym urzę­dzie pracy (właściwym ze względu na miejsce zameldowania, a jeśli osoba nie posiada żadnego miejsca zameldowania, może zgłosić się do urzędu pracy w powiecie, na którego terenie przebywa, składając oświad­czenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy) jako osoby bez­robotne lub poszukujące pracy.

Rejestracja następuje po przedstawieniu dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień: dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w przypad­ku innych dokumentów dodatkowo poświadczenia zameldowania); świadectwa ukończenia szkoły, dyplomów lub innych dokumentów potwier­dzających kwalifikacje lub zaświadczeń o ukończeniu szkolenia; świadectw pracy.

Jeżeli osoba powracająca z krajów członkowskich UE/EFTA (Unia Eu­ropejska/Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz krajów trzecich pracowała w kraju, w którym nie ma obowiązku wystawiania świadectw pracy, np.: w Wielkiej Brytanii, za dokumenty im równoważne urząd pracy może uznać przedłożenie dokumentu PD U1, wydanego przez właściwą instytucję ds. zatrudnienia, potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, umowy o pracę z oznaczonym początkiem i okresem obowiązywania; dokumenty potwierdzające rozpoczęcie i zakończenie zatrudnienia u danego pracodawcy; dokumenty potwierdzające okres otrzymywania wypłat za pracę, np.: payslipy (odcinki płacowe otrzymywane przy wypłacie wyna­grodzenia) i dodatkowo z Wielkiej Brytanii dokumenty P45 i P60 wystawione przez pracodawcę brytyjskiego.

zrodlo:londynek.net

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: