KONTA AUTORÓW KLIKNIJ W WYBRANY BANER
KLIKNIJ W WYBRANY BANER
BLOGI I STRONY INTERNETOWE POLECANE PRZEZ M-FORUM

M-forum A.V Live.

TU ZNAJDZIESZ CODZIENNIE PONAD 150 INFORMACJI NIUS BEZ CENZURY !! ORAZ TRANSMISJE LIVE STREAM I MATERIAŁY AUDIO I WIDEO W ORYGINALE DOŁACZ SWOJĄ STRONĘ LUB BLOGA DO PROMOWANYCH I POLECANYCH STRON PRZEZ M-FORUM

CO ROBIĆ GDY CZUJESZ SIĘ W POLSCE OBYWATELEM 2 KATEGORII ? ODPOWIADAM JACK CALEIB

W ODPOWIEDZI NA MAILA JAKI OTRZYMAŁEM WIELE RAZY ZAMIESZCZĘ TYLE CO WIEM 

PYTANIE OD CZYTELNIKA

„Witam.

 Przestała mnie bawić sytuacja w tym kraju i nieposzanowanie wolności obywatelskich i prawa. Co innego być w tolerowanej mniejszości, a co innego być uważanym przez większość obywateli za wroga narodu. Przestałem identyfikować się z narodem polskim, którego się wstydzę. W związku z powyższym zacząłem myśleć o zrzeknięciu się obywatelstwa polskiego. Wiem, że jest to drastyczne, ale miarka się przebrała. Ma to być też pewnego rodzaju manifest. Teraz pytanie. Czy zgodnie z prawem mogę zrzec się obywatelstwa polskiego i być bezpaństwowcem? Nie zamierzam na razie wyjeżdżać za granicę. Jeśli tak, to jakie są mniej więcej koszty całego procesu i ile on może trwać? Jakie są konsekwencje prawne takiej decyzji? Z czym muszę się liczyć? Czy prawo do bezpłatnej nauki i bezpłatnej służby zdrowia zostanie zachowane skoro płacę podatki? Czy z tego powodu mogę być pewien sposób dyskryminowany przez aparat państwowy?”

Krzysztof

NAJPIERW PROCEDURA

Jaka jest procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego?

Obywatel polski może zrzec się obywatelstwa polskiego na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego następuje w formie postanowienia.
Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nie posiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych (w przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu).

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym;
zdjęcie biometryczne;
oświadczenie własnoręcznie napisane i czytelnie podpisane, ze przeciwko Wnioskodawcy nie toczy się postępowanie sądowe
oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
posiadane dokumenty potwierdzające że wnioskodawca jest obywatelem polskim: (np. kopia wszystkich zapisanych stron dowodu osobistego lub polskiego paszportu, decyzja właściwego wojewody stwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego;
dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:
zdjęcie biometryczne małoletniego;
oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP (art. 9 ustawy);
pisemną zgodę dziecka na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli dziecko objęte wnioskiem ukończyło 16 lat (art. 8 ustawy).

Opłaty

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego: $ 471. Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161): $ 40. Opłaty należy wnosić w formie gotówki lub money order wystawionego na Embassy of Poland. Opłaty konsularne są pobierane z góry i nie są zwracane, niezależnie od wyniku postępowania.

Podstawa prawna
Art. 46 – 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) oraz przepisy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 928)

NO WIEC JAK WIDAĆ NIE JEST TO TAKIE PROSTE BO III R.P ZDAJE SOBIE SPRAWĘ ZE W PRZYPADKU ŁATWEJ PROCEDURY SPOWODOWAŁO BY TO LAWINA WNIOSKÓW PONIEWAŻ BEZPAŃSTWOWCOM SZCZEGÓLNIE DOBRZE WYKSZTAŁCONYM LUB POSIADAJĄCYM MŁODĄ RODZINĘ 

RÓŻNE PAŃSTWA – EUROPEJSKIE CHĘTNIE PRZYZNAJĄ OBYWATELSTWO – WŁAŚNIE DLATEGO ZE ZERWALI DEFINITYWNIE WIĘZI Z SWOIM KRAJEM 

PONADTO JAK WIDZIMY III R.P ŻĄDA ZAPŁATY ZA KOMFORT WYPIĘCIA SIĘ A WIEC TRAKTUJE WYZBYCIE SIĘ POLSKIEGO OBYWATELSTWA JAKO DOBRO I PRZYWILEJ !!!!

 LUKSUS BYCIA BEZPAŃSTWOWCEM UZNAJE ZA COŚ STANOWIĄCE ZYSK DLA WNIOSKODAWCY

CO DO PRAW JAKIE PRZYSŁUGUJĄ BEZPAŃSTWOWCOM W POLSCE NIEWIELE WIADOMO 

WIADOMO ZA TO NA PEWNO ŻE WARTO POSIADAĆ INNE OBYWATELSTWO RÓWNOLEGLE DO POLSKIEGO LUB NOWO NABYTEGO KRAJU 

DLATEGO ZE NIE PODLEGAMY W PRZYPADKU PRZEŚLADOWAŃ PRZEZ RZAD POLSKIM INSTYTUCJOM , PONADTO MOŻEMY SKARŻYĆ SIĘ NA WŁADZE ŁAJDACKIEJ III R.P DO URZĘDNIKÓW I DYPLOMATÓW NOWEGO KRAJU KTÓREGO JESTEŚMY OBYWATELAMI

ŁATWIEJ I SZYBCIEJ W POLSCE DOSTAĆ SIĘ DO LEKARZA

ŁATWIEJ ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I KORZYSTAĆ Z PRAW I ULG JAKICH NIE MAJA TUBYLCY

PONADTO JEŚLI ZAMACHA SIĘ W JAKIMKOLWIEK URZĘDZIE W POLSCE OBCYM PASZPORTEM URZĘDNIK WŁAZI NAM W DUPSKO 

REASUMUJĄC – TAK OPŁACA SIĘ TO ZROBIĆ 

DOWÓD WOJTEK CEJROWSKI – WŁAŚNIE TAK FUNKCJONUJE W III R.P

===========

wiem z własnego doswiadczenia że

PRZYKRE TO ALE OBYWATELSTWO POLSKIE NIE PRZYNOSI ŻADNYCH KORZYŚCI

A WRĘCZ NARAŻA POSIADACZA NA BRAK OPIEKI KONSULARNEJ ZA GRANICAMI

A W KRAJU POSIADACZ TYLKO POLSKIEGO OBYWATELSTWA JEST OBYWATELEM DRUGIEJ KATEGORII

W PORÓWNANIU NP Z OBYWATELEM POLSKIM 2 PASZPORTOWCEM

WŁADZE III R.P TRAKTUJĄ PO LUDZKU POSIADACZY INNEGO OBYWATELSTWA W KAŻDEJ DZIEDZINIE PONIEWAŻ OBAWIAJĄ SIE REAKCJI DRUGIEGO KRAJU KTÓRY STANIE W OBRONIE SWOJEGO OBYWATELA

==============

TAK OPŁACA SIĘ – POWODZENIA

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: