DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY

M-forum A.V Live.

Millennium Bank Nr rachunku dla wpłat z Polski : 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 Dla wpłat z zagranicy : PL 45 1160 2202 0000 0003 5769 6030 BIC (SWIFT) BIGBPLPW W RUBRYCE DLA WPISZ – M-FORUM W TYTULE – DAROWIZNA

NAJPOPULARNIEJSZY MODEL ZATRUDNIANIA POLAKÓW W POLSCE !

Bardzo popularną formą zatrudnienia pracowników jest praca tymczasowa oferowana przez agencje pracy. W Polsce działa ponad 8 tysięcy agencji zatrudnienia. Zatrudniają lub pośredniczą w zatrudnieniu 1,3 mln ludzi w Polsce (Raport PFHR 2018). Praca tymczasowa jest specyficzną formą zatrudnienia. Wyróżniają ją w szczególności: jej okresowy charakter, oraz trójstronna relacja  pomiędzy pracownikiem pośrednikiem i pracodawcą, który jednocześnie jest klientem agencji pracy. Agencja zatrudnia pracownika jako pracownika tymczasowego i kieruje go do pracodawcy użytkownika, u którego pracownik tymczasowy przez czas ustalony w umowie będzie świadczył pracę. Ta specyficzna relacja regulowana jest całościowo w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wielu z nas miało do czynienia z agencjami pracy, przy poszukiwaniu pracy oraz w okresie zatrudnienia. Zarówno przed podpisaniem umowy o pracę tymczasową, jak i w trakcie jej wykonywania, warto mieć na uwadze że obowiązkiem pośrednika wysyłającego nas do pracy jest przestrzeganie przepisów prawa pracy, a także działanie wyłącznie na ich podstawie i tylko w granicach określonych przez te przepisy.

Jednakże w praktyce dochodzi często do naruszeń prawa pracy ze strony pośrednika. Nieprawidłowości te najczęściej uderzają w pracowników korzystających z usług agencji. Dlatego warto abyśmy sami znali prawa i obowiązki agencji pracy oraz swoje jako pracowników. Ich znajomość pozwoli nam zapobiegać ewentualnemu oszukaniu przy zawieraniu umowy, a także pomoże nie dopuścić do wyzysku pracowników agencyjnych ze strony pośrednika.

Już na etapie poszukiwania pracy tymczasowej, wszystkie oferty przedstawione przez pośrednika należy dokładnie sprawdzić, zaczynając od tego czy dana agencja pracy tymczasowej działa w pełni legalnie na rynku pracy, a w szczególności zbadać:

–  czy dana agencja nie zalega ze składkami odprowadzanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego

–  czy nie była ona podmiotem karanym za przestępstwa, wykroczenia, lub czy nie toczą się przeciw niej postępowania karne

–  czy agencja nie jest przedsiębiorstwem w stanie upadłości

–  czy posiada certyfikat potwierdzający spełnienie przez daną agencję wszystkich wymogów (certyfikat ten wydawany jest przez Marszałka Województwa, na terenie którego znajduje się siedziba agencji).

Powyższe informacje, a także to czy agencja posiada wpis w Krajowym Rejestrze Zatrudnienia, możemy sprawdzić pod adresem internetowym:

http://www.kraz.praca.gov.pl

Jeśli agencja zatrudnienia nie jest wpisana w Krajowym Rejestrze Zatrudnienia lub jeśli z wpisu wynika, iż nie spełnia powyższych kryteriów, to oznacza, że działa ona w sposób nielegalny. Uzyskanie takiej informacji powinno automatycznie wyeliminować przyjęcie przez nas oferty takiego pośrednika, gdyż podjęcie u niego pracy może mieć dla nas negatywne konsekwencje. Mogą wystąpić m.in. problemy z uzyskiwaniem wynagrodzenia za wykonaną i poświadczoną pracę.

Po sprawdzeniu agencji pracy tymczasowej pod kątem legalności, jako potencjalny pracownik, powinniśmy zwrócić uwagę, za co i w jakiej wysokości pośrednik pobiera opłaty. Popularną praktyką agencji jest pobieranie od swoich przyszłych pracowników opłat, które w świetle prawa pracy nie mogą być pobierane. Wszelkie kwestie takie jak znalezienie pracy czy pomoc w przygotowaniu dokumentów agencje pracy muszą wykonywać za darmo, a zapłata nawet kilkudziesięciu złotych za znalezienie nam odpowiedniej oferty pracy, czy przygotowanie i wypełnienie dokumentów niezbędnych przy wykonywaniu konkretnej pracy jest praktyką całkowicie zabronioną. Wystąpienie dodatkowych kosztów w związku z podjęciem pracy tymczasowej powinno utwierdzić nas w przekonaniu, że celem tak działającego pośrednika jest generowanie jak największych zysków w sposób niezgodny z prawem.

Oprócz cennika opłat należy też zwrócić uwagę na to czy dana agencja jest ubezpieczona i jakie ubezpieczania wykupiła. Oprócz posiadania przez agencje ubezpieczenia OC ważne są również inne ubezpieczenia takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy. Kwestia ubezpieczania nie jest weryfikowana przez dużą część osób korzystających z usług pośrednika, jednak konsekwencje nieposiadania ubezpieczenia mogą bardzo poważne (np.: brak odszkodowania po doznaniu wypadku w pracy). Dlatego powinniśmy nie lekceważyć kwestii ubezpieczenia. Samo sprawdzenie czy agencja jako pracodawca odprowadza za nas składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można sprawdzić zakładając konto na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu ubezpieczeń społecznych, gdzie można znaleźć informacje dotyczące składek odprowadzanych przez pracodawcę:

http://www.zus.pl/pue/rejestracja

Kolejnym istotnym elementem na który warto zwrócić uwagę jest również wynagrodzenie. Agencja pracy tymczasowej jako pracodawca nie może oferować nam jako swoim pracownikom mniejszych zarobków niż wynosi minimalna płaca krajowa, zatem warto zwrócić uwagę  czy oferowane przez agencję wynagrodzenie podane jest jako kwota netto czy brutto, oraz czy nie jest mniejsze niż obecna płaca minimalna.

Ostatnim ważnym czynnikiem decydującym o wyborze agencji, jest rodzaj umowy przez nią oferowany i okres na który umowa ta będzie zawarty. Nigdy nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której agencja zaoferuje nam prace bez podpisanej umowy lub obieca nam, że podpiszemy umowę dopiero jak sprawdzimy się przy wykonywaniu danego rodzaju pracy. Takie działania ze strony agencji są całkowicie bezprawne i jako przyszły pracownik nie powinniśmy się na takie postępowanie pośrednika godzić.

Powyżej wymienione zostały najważniejsze kwestie, na które jako przyszły pracownicy, korzystający z usług agencji pracy tymczasowej, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, by nie zostać oszukanym, ani nie spotkać się z różnego rodzaju problemami generowanymi przez nierzetelne zachowania pośrednika.

Po sprawdzeniu agencji pracy pod kątem legalności i oferowanych przez nią warunków i zawarciu z nią umowy o świadczenie pracy tymczasowej jako pracownicy tymczasowi powinniśmy pamiętać, że przepisy prawa pracy gwarantują nam szereg praw, jednocześnie nakładając na agencje pracy pracy i korzystającego z jej usług pracodawcę szereg obowiązków związanych z naszymi prawami. Warto mieć w szczególności na uwadze że przysługują nam uprawnienia takie jak:

–  prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę,

–  prawo do dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni,

–  prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów,

–  prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika,

–  prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pracodawcę użytkownika.

Ponadto powinniśmy również mieć na uwadze że jako pracownicy tymczasowi, zgodnie z przepisami prawa pracy, nie możemy wykonywać pracy:

–  szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 § 5 Kodeksu pracy;

–  na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

– na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracownik może za wypowiedzeniem w każdym czasie rozwiązać umowę o pracę tymczasową. Okresy wypowiedzenia umowy zawarte w ustawie o pracy tymczasowej są krótsze. Np. Jeżeli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni, okres wypowiedzenia trwa 3 dni, powyżej 2 tygodni okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień. Podobnie jak w przypadku umów o pracę na czas określony, wypowiedzenie jest dozwolone , jeżeli strony przewidziały to w danej umowie (art. 13 ust. 2 pkt. 1 i 2 w/w ustawy.)

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

%d bloggers like this: