DODAJ FILM MP-4 LUB WPROST Z Y.T F.B lub inny
EDYTUJ SWÓJ FILM LUB USUŃ
ZOBACZ WSZYSTKIE SWOJE FILMY
    UWAGA !! WAŻNE - Poglądy i opinie zawarte w artykule mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. Zamieszczane artykułu są w wiekszości re- publikacjami materiałów z innych stron - REDAKCJA NIE INGERUJE W ICH TREŚCI W CELU ZACHOWANIA BEZSTRONNOŚCI , A CELEM PUBLIKACJI JEST PODDANIE TYCH MATERIAŁÓW POD OSĄD I KRYTYKĘ CZYTELNIKÓW W KTÓRE OPINIE NIE MOŻE INGEROWAĆ AUTOR MATERIAŁU W FORMIE MODERACJI LUB CENZURY

M-forum A.V Live.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-)

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

Podatek Katastralny

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Darowizna w dowolnej kwocie i walucie do wyboru – dziękuję za datek

€1,00

JUŻ MAJĄ PRZYGOTOWANE, NA ROZLICZENIE TEGO ROKU OCZYWIŚCIE ROZLICZANY W 2020

 

ZOBACZCIE —>link do drukow :

Click to access IN-1.pdf

 

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
IN-1(1) 1/4
1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)
1)
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
2. Nr dokumentu
IN-1
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445, z późn. zm.).
Składający: Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości
lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
❑1. złożenie informacji ❑2. korekta informacji
5. Okres – od którego informacja/korekta informacji obowiązuje
(miesiąc – rok) └────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko
7. Pierwsze imię 8. Drugie imię
9. Identyfikator REGON
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
11. Imię ojca 12. Imię matki
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat
16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu
20. Miejscowość 21. Kod pocztowy
B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.
22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat
25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu
29. Miejscowość 30. Kod pocztowy
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia … r. (poz. …) Załącznik nr 1
WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
IN-1(1) 2/4
C. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
C.1. GRUNTY
Powierzchnia w m2
/ ha2)

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków
31.
Pod wodami powierzchniowymi stoj ącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 32.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego
33.
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
34.

C.1.1. INNE GRUNTY (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części C.1. Podać
nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
35. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 36.
37. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 38.
C.1.2. INNE GRUNTY (2) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż określone w części C.1. Podać
nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
35. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 36.
37. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 38.
C.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po
wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za
kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Powierzchnia użytkowa w m2
Budynki mieszkalne – ogółem 39.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
40.
– powyżej 2,20 m 41.
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie
działalności gospodarczej – ogółem
42.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
43.

– powyżej 2,20 m 44.
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem 45.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
46.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
IN-1(1) 3/4
– powyżej 2,20 m 47.
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez
podmioty udzielające tych świadczeń – ogółem
48.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
49.

– powyżej 2,20 m 50.
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego – ogółem
51.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
52.

– powyżej 2,20 m 53.
C.2.1. INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż
określone w części C.2. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
54. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 55.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
56.

– powyżej 2,20 m 57.
58. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 59.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
60.

– powyżej 2,20 m 61.
C.2.2. INNE BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI (2) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż
określone w części C.2. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
54. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 55.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
56.

– powyżej 2,20 m 57.
58. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 59.
w tym kondygnacji
o wysokości:
– od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
60.

– powyżej 2,20 m 61.
WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
IN-1(1) 4/4
C.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Wartość
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Budowle 62.
C.3.1. INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (1) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż
określone w części C.3. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
63. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 64.
C.3.2. INNE BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI (2) Należy wypełnić tylko dla rodzajów przedmiotów opodatkowania innych niż
określone w części C.3. Podać nazwę rodzaju przedmiotu opodatkowania lub jednostkę redakcyjną – zgodnie z uchwałą rady gminy.
63. Rodzaj przedmiotu opodatkowania 64.
D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
65. Liczba załączników ZIN-1
└────┴────┴────┘
66. Liczba załączników ZIN-2
└────┴────┴────┘
67. Dołączono załącznik ZIN-3
❑1. tak ❑2. nie
E. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI
Podanie informacji w części E nie jest obowiązkowe.
68. Telefon 69. E-mail
F. PODPIS PODATNIKA (PODATNIKÓW) / OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
F.1. PODPIS PODATNIKA (1) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (1)3)
Dotyczy podatnika wskazanego w części B.1.
70. Pierwsze imię 71. Nazwisko
72. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
73. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
F.2. PODPIS PODATNIKA (2) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (2)3)
74. Pierwsze imię 75. Nazwisko
76. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
77. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
F.3. PODPIS PODATNIKA (3) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (3)3)
78. Pierwsze imię 79. Nazwisko
80. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
81. Podpis podatnika / osoby reprezentującej podatnika
G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
82. Uwagi organu podatkowego
Objaśnienia
1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej
lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.
2) Powierzchnię w ha należy wykazać wyłącznie dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
3) Niepotrzebne skreślić
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym

miejsce-na-reklame.
CZERWONE

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: