PRZESUŃ STRONĘ W DÓŁ ABY ZOBACZYĆ

 WYBRANĄ TREŚĆ

INSTRUKCJA FILMOWA JAK ODBLOKOWAĆ DOSTĘP PREMIUM

Stream odblokowany w środę o 21.00

Stream zablokowany - "premium" w każdą niedzielę poniedziałek wtorek i czwartek o 21.00

POLITYKA STRONY M-FORUM !!! - WSZYSTKIE ZAMIESZCZANE MATERIAŁY ORAZ PREZENTOWANE I PROPAGOWANE - Poglądy i opinie zawarte w artykułach mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji. !!!! REDAKCJA M-FORUM AV LIVE MA NA CELU PUBLIKOWANIE WSZYSTKICH INFORMACJI KTÓRE SĄ CENZUROWANE BEZ WZGLĘDU NA ZABARWIENIA POLITYCZNE , RELIGIJNE I OBYCZAJOWE - ZA KOMENTARZE I WYPOWIEDZI CZYTELNIKÓW I WIDZÓW NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI , Z WYJĄTKIEM TREŚCI O CHARAKTERZE PRZESTĘPCZYM KTÓRE BĘDĄ USUWANE BEZ OSTRZEŻEŃ

M-forum A.V Live.

TO. PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POLITYCZNIE. W sprawach dotyczacych reklamy banerowej lub video, oraz zasad dzierżawy strumienia stream bez limitu umieszczanego na dowolnej stronie internetowej , proszę przesunąć stronę w dół lewa strona sekcja ADMIN KONTAKT

Ordo Iuris: Zadośćuczynienie za edukację seksualną bez zgody rodziców !

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Rate this post

Instytut Ordo Iuris chce zmian w prawie oświatowym. Przepisy miałyby wymagać od organizacji działających na terenie szkoły szczegółowych informacji dla rodziców o celach i programie prowadzonych zajęć. Zmiana umożliwiłaby też pozwanie organizacji i organu prowadzącego za wyrządzoną krzywdę.

WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ NASZĄ

DZIAŁALNOŚĆ 

Ta forma wsparcia adresowana jest do autorów wpisów - artykułów , filmów i tłumaczeń i osób pomagających w sprawach technicznych ,

ciekawostka :-) mamy ponad 30 000 subskrybentów i ponad 100 000 osób zarejestrowanych  a trzeba żebrać o kilka groszy dla tych dzięki którym są treści na stronie .......... 

Według Ordo Iuris prawa rodziców do wychowania dzieci nie są należycie chronione, bo szkoły zbyt często angażują się w akcje społeczne i zapraszają przedstawicieli organizacji rządowych, nie pytając o zgodę – a wymaga tego art. 86 ustawy – Prawo Oświatowe. Nowela, której projekt przedstawił instytut ma to zmienić, zaostrzając przepisy dotyczące zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Rodzic nie kontroluje programu, ale ma wpływ na niektóre jego treści>>

Działalność organizacji bezprawna

– Powinniśmy dążyć do stworzenia optymalnych warunków podjęcia przez rodziców świadomej decyzji wychowawczej, odnośnie do udziału ich dzieci w programie edukacyjnym lub wychowawczym wykraczającym poza znaną i opublikowaną powszechnie obowiązującą podstawę programową – podkreśla Ordo Iuris w uzasadnieniu projektu – Zasadne jest szczególne podwyższenie standardu  informacyjnego  w  odniesieniu  do  tych  zajęć  i  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej, które dotyczą sfery seksualności człowieka lub rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży – tłumaczy instytut.

Instytut tłumaczy, że chodzi o tematykę dotyczącą m.in. HIV, edukacje seksualną oraz o akcje w rodzaju Tęczowego Piątku. W uzasadnieniu do projektu podkreśla, że choć działalność ponadprogramowa organizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych jest uregulowana, to już nie ma tak szczegółowych wymogów w przypadku zajęć obowiązkowych, takich jak WOS. Według Ordo Iuris przepisy powinny być bardziej restrykcyjne w tym zakresie.

Skomplikowana procedura dopuszczenia

Pomysł przedstawiony w projekcie to nowa procedura dopuszczenia zajęć przez szkołę i rodziców. Organizacje, które chciałyby prowadzić w szkole lub placówce działalność związaną z przekazywaniem treści  dotyczących  seksualności  człowieka  lub  rozwoju  psychoseksualnego  dzieci  i młodzieży, musiałyby równocześnie z wystosowaniem stosownego zgłoszenia do dyrekcji szkoły,  przygotować  propozycję  prospektu informacji   wychowawczej.

Prospekt miałby zawierać:

  1. przedstawienie ideału wychowawczego;
  2. wyczerpującą prezentację programu działalności edukacyjnej i wychowawczej  w szkole  lub  placówce  wraz  ze  wskazaniem  jego  recenzentów  naukowych  i rekomendacji udzielonych programowi przez inne podmioty;
  3. wskazanie literatury przedmiotu, na której oparty jest program tej działalności;
  4. wskazanie  osób  prowadzących  działalność  w szkole  lub  placówce  wraz  z prezentacją ich zawodowych biogramów oraz doświadczenia;
  5. prezentację   materiałów   graficznych   oraz   pomocy   dydaktycznych wykorzystywanych podczas działalności edukacyjnej i wychowawczej w szkole lub placówce.

Osiągnięciu tego celu ma służyć zmiana w art. 86 PO. Jeżeli dyrektor zaakceptuje przekazane materiały, to przekaże je rodzicom uczniów. Muszą być bezpłatne.

Złamanie przepisów może drogo kosztować

Ordo Iuris chce, by zajęciach i wszelkich innych formach aktywności, które swoim zakresem tematycznym byłyby związane z przekazywaniem treści dotyczących seksualności człowieka lub rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży, proponowanych przez organizacje pozarządowe mogliby uczestniczyć jedynie ci uczniowie, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę.

Projekt zawiera też przepis statuujący odpowiedzialność odszkodowawczą ponoszoną solidarnie przez organizację społeczną działająca na terenie szkoły, jak i przez organ prowadzący. Rodzic, który uzna, że jego dziecku wyrządzono krzywdę, miałby po zmianach zyskać możliwość wystąpienia do sądu i uzyskania zadośćuczynienia.

https://www.prawo.pl/oswiata/ograniczenie-dzialalnosci-organizacji-w-szkolach-projekt-ordo,429773.html

%d bloggers like this: