NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE + NAJNOWSZE
Poland matters
1164 views
POLITYKA 2019
778 views
JACK CALEIB STREAM + FILMY KINOWE
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE
AKCJA PUBLICZNEGO ZADAWANIA PYTAŃ - POLITYKOM - "POLAK PYTA POLITYKA"
"Nie daj się dźgnąć szczepionką COVID-19!!!!!, dopóki tego nie przeczytasz!!!!!!
POSEŁ MAJKA UJAWNIA - KULISY SEJMOWE R.P III - SZANTAŻE , KORUPCJA , KARIERY
"Polska rżnie lasy. Puste place widać z kosmosu!!!!" ☀Autor Gabi☀
To oni zniechęcają Polki i Polaków do szczepień! ☀Autor Gabi☀
Posłuchaj tego doktora i byłego profesora szkoły medycznej o spisku kryminalnym i eksperymentalnych szczepionkach ☀Autor Gabi☀
SPORE ZMIANY! RZĄD ZMIENIA KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ! ZASKAKUJĄCA DECYZJA ☀Autor Gabi☀
!! 16.04.2020 pilne !!ZMIANY NA STRONIE !!! ODBLOKUJ TREŚCI I FILMY NA STRONIE M-FORUM -1 ROK , 90 DNI ,1 MIESIĄC ,1 TYDZIEŃ, 1 DZIEŃ- INSTRUKCJA A.V

M-forum A.V Live.

TO PORTAL NA KTÓRYM CODZIENNIE ZNAJDZIESZ PONAD 100 INFORMACJI INFO NIUS W TYM MATERIAŁY CENZUROWANE LUB ZABRONIONE NA INNYCH PORTALACH POPRAWNYCH POOLITYCZNIE WESPRZYJ DOWOLNĄ KWOTĄ ROZWÓJ JEDYNEJ W POLSCE NIEZALEŻNEJ STRONY INFORMACYJNEJ przycisk Przekaż darowiznę poniżej :-) Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników. PORTAL M-FORUM DZIAŁA W TAKIEJ FORMIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI Art. 54. Zasada wolności poglądów 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ NAM POMÓC – ZOSTAŃ AUTOREM Witam zaproszenie dla Youtuberów , Dziennikarzy , Blogerów do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum – p.s bardzo ważne dla twórców z Y.T , F.B . VIMEO DAILMOTION – każdorazowe wejście w wasz materiał na naszej stronie , jest zaliczane na wymienionych platformach jako pełne wejście monetyzowene i zaliczane do ruchu na waszej głównej stronie działalnosci przekłada sie to na pozyskiwanie nowych widzów na waszych kanałach i REKLAMIE !

CZERWONE
miejsce-na-reklame.

PIERWSZA USTAWA PO OBALENIU REPUBLIKI KOLESI – TUSK O TYM WIE !!!

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

PO OBALENIU REPUBLIKI KOLESI 

WINNI UWIKŁANI W SPRAWY ZDRADY I ZŁODZIEJSTW W LATACH 1989 – 2……..

BĘDĄ SĄDZENI NA PODSTAWIE TEJ USTAWY

Ustawa
z dnia 18 marca 1921 roku
o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników.

Art 1. Urzędnik, winny popełnienia w związku z urzędowaniemi z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w tychże(art.51 k.k. ros. z r. 1903, § 5 austr. u. k. z r. 1852, §§ 47-49 niem. k. k. z r.1671), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczon (sprzeniewierzone) było mu dostępne lub powierzone z powodu służby lub stanowiska służbowego: Z oszustwa lub udziału w niem (art. 51 k. k. ros. z r. 1903, §5 austr. u. k. z r.1852, §§ 47-49 niem. k.k. z r. 1871), jeśli oszustwo popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządzili innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcenia lub ukrywania prawdziwych , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 2. Urzędnik winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia -obowiązków urzędowychlub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej ;
2.innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zyskui z pogwałceniem, obowiązków urzędowych lub służbowych w b.dzielnicach rosyjskiej pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku , będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 3. Urzędnik winny przyjęcia w związku z rozstrzyganiem spraw urzędowych lub służbowych bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku lub korzyści majątkowej, danych bez zamiaru skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej, ulegnie karze ciężkiego więzienia(domu karnego) od lat 4 do 15.

Art. 4. Winny udziału w przestępstwach, przewidzianych w art. 1 i w ust. 2 art.2 tej ustawy, o ile udział taki nie pociąga za sobą kary surowszej w myśl art. 1, będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 do15 lat; kto zaś dopuszcza się udziału w tych przestępstwach zawodowo, będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.

Art. 5. Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika za pomocą podarunku, bądź innej korzyści majątkowej, bądź obietnicy tychże do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, lub dopuszcza się udziału w przestępstwie, przewidzianem w ust. 1 -art. 2 niniejszej ustawy-będzie karany ciężkiem więzieniem(domem karnym) od 4 – do 15 lat; jeśli zaś winny dopuszcza się takiego przestępstwa zawodowo-będzie karany śmiercią przez rozstrzelanie.
Kto osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, chociażby bezskutecznie, skłania urzędnika do przestępstwa, przewidzianego w art. 3 niniejszej ustawy, lub w tem ostatniem przestępstwie dopuszcza się udziału, będzie karany więzieniem (w b. dzielnicy austriackiej – ścisłym aresztem) od 1 miesiąca do 1 roku.
Jednak będzie wolny od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego czynie.

Art. 6. Przepisy ustaw karnych dzielnicowych o prawie nadzwyczajnego łagodzenia lub zamiany kary nie stosują się do przestępstw, przewidzianych w niniejszej ustawie; wszakże w wpadkach mniejszej wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących sąd wymierzy za przestępstwa, przewidziane w art. 1 – 5 ustawy niniejszej, w miejsce kary śmierci, karę ,ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15, karę zaś ciężkiego więzienia (domu karnego) od lat 4 do 15 wyznaczy w rozmiarze od 1 roku do 4 lat.

Art. 7. Przestępstwa, wymienione w art. 1- 4 i cz. 1 art. 5niniejszej ustawy, uważane będą za zbrodnie; przestępstwo, przewidziane w cz. 2 art. 5, za występek.Usiłowanie będzie karane na równi z dokonaniem. Karom za udział, przewidzianym w Art. 4 i 5 niniejszej ustawy, ulegają również osoby, nie będące urzędnikami.

Art. 8. W wypadku przestępstw, przewidzianych w art. 2, 3 i 5 niniejszej ustawy, należy otrzymany podarunek lub – wartość tegoż uznać za przepadłe na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 9. Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa(art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903, § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k. k. z r. 1871).
Art. 9.Urzędnikiem w rozumieniu ustawy niniejszej jest ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa za urzędnika uważa (art. 636 cz. 4 k. k. ros. z r. 1903 § 101 austr. u. k. z r. 1852 i § 359 niem. k.k. z r. 1871)

Art. 10. Ustawa niniejsza nie stosuje się do osób,' które w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyły lat 21; nie dotyczy to przestępstwa, przewidzianego w cz.2 art. 5 ustawy niniejszej.

Art. 11. Przepisy ustawy niniejszej nie stosuje sie do udziału, przewidzianego w § 49a niem. k. k. z r. 1871, tudzież do wypadków . przewidzianych w art. 151 cz. 3 k. k. ros. z r. 1903 i w § 9 austr. u. k z r. 1852

Art. 12. Przepisy szczególne ustaw karnych, stanowiące o karach łagodniejszych lub o bezkarności kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), nie będą stosowane do urzędników, odpowiadających według ustawy niniejszej. Jeśli jednak winny kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia) dobrowolnie zwrócił mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) albo w inny sposób wynagrodził szkodę , zanim jego wina ujawniona została przed władzą do ścigania przestępstw powołaną, – wolny będzie od kary.

Art. 13. Sprawy o przestępstwa, przewidziane w ustawie niniejszej,o ile nie stosuje się postępowania uproszczonego, rozpoznawane będą co go winy i kary, we wszystkich instancjach przez sąd karny w składzie3 sędziów państwowych
W b. dzielnicy rosyjskiej wyroki sądu pierwszej instancji we wszystkich- sprawach, do których stosuje się niniejsza ustawa, są ostateczne i mogą być zaskarżone jedynie przy odpowiedniem zastosowaniu przepisów o zaskarżeniu wyroków w drodze kasacji. Jeżeli przestępstwo jest zbrodnią, należy wyznaczy€ oskarżonemu
obrońcę z urzędu, o ile nie ma on obrońcy z wyboru W b. dzielnicy austriackiej stosuje sie odpowiednio przepis § 341 proc. kar.

Art. 14. Winni przestępstw, popełnionych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, ulegną karze w myśl ustaw dotychczasowych, o ile przepisy ustawy niniejszej nie przewidują łagodniejszej kary.

Art. 15. Do osób wojskowych należy stosować€ ustawą z dn.1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. No 64, poz. 386) ze zmianami, zawartymi w ustawie z dnia 17 grudnia 1920 roku (Dz. Ust. z 1921 r. No 2, poz. 4). Przepisy ustawy niniejszej stosują sie odpowiednio i w wypadkach,gdy. przestępstw, przewidzianych w art. 4 i 5, dopuszczono się odnośnie do osób, podlegających sądownictwu wojskowemu.

Art. 16. Rada Ministrów władna będzie uchylić€ moc obowiązującą ustawy niniejszej uchwałą, zatwierdzoną przez Naczelnika Państwa i ogłoszoną w Dzienniku Ustaw. Z chwilą wejścia w życie tej uchwały postanowienia ustaw karnych, uchylone, zmienione, lub ograniczone w swoim działaniu skutkiem przepisów ustawy niniejszej, odzyskują moc prawną.

Art. 17. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia; równocześnie traci moc ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa, popełnione z chęci zysku (Dz. Ust No 11, poz. 60) tudzież rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust No€ 73, poz. 501) w przedmiocie poddania przestępstw, popełnionych przez urzędników z chęci zysku, orzecznictwu sądów doraźnych, oraz oparte na niem rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lutego 1921 r. (Dz. Ust No 18, poz. 101)

Art.18. Wykonanie tej ustawy należy do Ministra Sprawiedliwości,
a w b. dzielnicy pruskiej – do Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

USTAWA ZOSTANIE OCZYWIŚCIE PRZYSTOSOWANA DO DZISIEJSZYCH CZASÓW W FORMIE BRZMIENIA NIE ZMIENIAJĄC POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH !!!

TAK SERIO !!!!

TO JEST REALNE W WARUNKACH PRAWA WOJENNEGO LUB SĄDÓW DORAŹNYCH W CZASIE REWOLUCJI 

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
miejsce-na-reklame.
CZERWONE

65 thoughts on “PIERWSZA USTAWA PO OBALENIU REPUBLIKI KOLESI – TUSK O TYM WIE !!!

 1. Dał dziadek u MP. (Nigdy nie miałam i nie wchodzę na pejs-zbuka itp wynalazki koszerne!)

  Wychodzimy na ulice !!!!

  20 MARCA 2013 godz. 12:00 – TEN SAM DZIEŃ, TA SAMA GODZINA ! CAŁA POLSKA !

  WSZYSCY RAZEM ! ! ! !

  TO NIE BĘDZIE KOLEJNA „MANIFESTACJA” NIE ZADOWOLENIA !!!! TO BĘDZIE BUNT , REWOLUCJA !!!!

  CAŁA POLSKA :

  Warszawa : https://www.facebook.com/events/382236131875147/

  Mielec : https://www.facebook.com/events/516401218402701/517223121653844/?notif_t=plan_mall_activity

  Białystok : https://www.facebook.com/events/531167920247869/

  Bełchatów : https://www.facebook.com/events/471939262859837/?context=create

  Jesteśmy Polakami , jesteśmy patriotami „NIE ODBIORĄ CI OJCZYZNY, JEŚLI NOSISZ JĄ W SERCU”
  KOCHAMY Polskę Kochamy Polaków. Chcemy normalności, chcemy stabilności, chcemy żyć w XXI w.
  Praca dla każdego z godną pesją, normalne ceny ! ! ! ! Socjal na poziomie Norwegii czy Irlandii Płn.
  Tego chcemy ,chcemy żyć nie umierać ! ! ! ! Mamy wyzwanie, cel który musimy zrealizować jak najszybciej ODWOŁAĆ TUSKA I JEGO RZĄD , dlatego wszyscy musimy wyjść
  na ulice tak jak BUŁGARZY którzy swoim nie zadowoleniem ze swojego premiera i rządu usuneli ze stołków ! ! ! ! Można ? CZAS NA MŁODYCH ! ! ! !

  NASZ CEL : ODWOŁAĆ TUSKA I JEGO RZĄD ! ! ! !

  https://www.facebook.com/events/382236131875147/

    1. NIKT NIE ROZŁACZA NIECH CI CO ROBIA NA 20 MARCA WEZMA UDZIAŁ W TEJ Z 2 MARCA A POTEM ODWROTNIE

     DAM LINK DO AKCJI 2 MARCA O AKCJI 20 MARCA – NIECH SIE DOGADUJĄ

 2. @AQQ i tu masz rację nie będą zażywać leków zaczną lepiej myśleć bo to też spowalnia myślenie.Do każdego leku dodają aspartam,który żle działa na mózg,jak również dodają środki rakotwórcze. Po lekach ludzie chodzą jak otępiali ,bo zażywają i dalej żle się czują.Tu trzeba uświadamiać .MENGELE wiecznie żywy.

  1. amerykanscy piloci wojskowi mają zakaz na 1godz przed lotem pic i jesć produkty ktore zaierają aspartam!
   dlaczego? aspartam przytępia!!!
   po zazyciu kilku wit. (rozpuszcalnych z aspartamem) człowiek chodzi przywalony jak kilo gwozdzi….

  1. 🙂 NIE ZAMIESZCZAJ TAK SKOMPLIKOWANYCH TEMATÓW BO NIE POJMĄ

   TAKIE TO MOZEMY SOBIE PO 23 – GDY KOŁTUNY JUŻ ŚPIĄ BO RANO MUSZĄ ISĆ DO BIEDRONKI LUB LIDLA PRACOWAĆ

   U BRUDASA Z PORTUGALII I SZWABA TĘPEGO 🙂

   1. JAKA REWOLUCJA SZCZÓRÓW KTÓRYM JEST EGAL 🙂 – I MAŻĄ O RESZTKACH ZE STOŁU !!!
    ===============
    Coroczny raport Narodowego Banku Polskiego „Badania Ankietowe Rynku Pracy” pokazuje preferencje płacowe bezrobotnych, w tym ludzi młodych poniżej 30 roku życia i migrantów. Ci pierwsi charakteryzują się najmniejszymi wymaganiami, ponieważ zdają sobie sprawę, że nadmierne oczekiwania mogą stanowić trudność w zdobyciu zatrudnienia. Takie osoby chciałyby zarabiać średnio około 1640 zł, co stanowi o 10 zł więcej niż w 2011 r.

    Ta suma jest o 15 proc. wyższa niż średnia pensja rynkowa oszacowana w BARP w 2011 roku. Część ankietowanych skłonna jest ruszyć do pracy dopiero przy stawce 2000 zł netto i właśnie ta grupa powoduje rozproszenie wyników badań. Większość skłania się jednak ku zarobkom w graniach 1500 zł, czyli w granicach wspomnianej już pensji rynkowej.

    OOOOOOOO SKURWESYNY CHCIWE 2000 ZŁ BRUTTO !!!!!!!!!!! NIE MAJĄ HUJE POKORY NIE MAJA !!!

    1. I PRZEZ TAKICH KILKU CHCIWCÓW TO WSZYSTKO – tak mówi reszta usatysfakcjonowana kwota 1500 zł brutto

     nie rozumieja że kraj jest biedny bo gierek dług zrobił 40 miliardów dolarów !!

     PRZYGŁUPY !!!

     KURWA TYCH ROSZCZENIOWCÓW POWINNI ZABIJAĆ BEZ WYROKÓW – KOMUCHY JABANE WROGOWIE KOSCIOŁA I POLAKÓW !!!!

     MÓJ BOZE MÓJ BOŻE 2000 ZŁ BRUTTO SOBIE ŻĄDAĆ 🙂

     TO WSZYSTKO BOLSZEWICY MUSZĄ BYĆ -bo innego wytłumaczenia niema

     W EUROPIE KRYZYS TV GRZMI A TE KURWY DAWAĆ 2000 ZŁ

     TU I TAK JEST DOBRZE GRECY TO NAWET Z GŁODU PADAJA NASZ RZĄD MUSIAŁ IM POŻYCZKĘ DAĆ

     A TE HUJE 2000 ZŁ

     I POC CO PRZEŻRE TO –

   2. Nie jest tak żle!
    Wczoraj do superstacji dzwonił facet i mówił o lekarstwie na raka za 30zł, że zrobił sobie sam, redaktorzyna wypytywał czy sprawdzone chcąc go ośmieszyc a potem kobitka dzwoniła i potwierdziła słowa kolesia.
    Jej takie lekarstwo podpowiedział weterynarz! leczmy sie sami lub u mądrych weterynarzy takich jak p.Wojnarowski!
    http://www.zaczekac-na-dusze.pl/medycyna-naturalna-lekarze-zielarze-metody-leczenia/220-bogumil-wojnowski-integrum-medivet-bw.html

    1. Mizia oświecenie ludzi powinno być w kazdym sektorze!

     Ludzie powinni się dowiedziec, że są truci przez medyków co się uczą na studiach są finansowanych przez mafię naftową! rok-i-feler!

     Potem taki medyk nic nie umie tylko wycinać i zastępować nowym organem wyciętym od uśmierconego motocyklisty…biznes i mordy!

     Leki* to są zwyczajne trutki na szczury tylko trują powolutku!

     Zaniża się normy na cukier, cholesterol, ciśnienie i produkcja leków rośnie bo pacjentów* przybywa!

     Szczepionkami trują od nowonarodzonego! zob.skład! podobny jak w Ace!+metale ciężkie powodujące ociężalośc umysłową!

     O lichwie nie wspomnę…znany temat! ale w powiązaniu ze zdrowiem się kręci biznes bo ludzie zadłużają się na „leczenie” serwowane przez potomków mengele!

     ITD ITP….

  2. Oj mizia wysypałeś się!

   Podejrzewam, że specjalnie zmieniłes art. główny ja dalej będe propagować wiedzę dla mas! aids wirus*nie istnieje spreparowany na zamówienie IG-fabren.

   “Dlaczego Magic Johnson nie ma AIDS?”

   Takie pytanie zadał Maciej Trojanowski w listopadzie 2000 roku doktorowi Jamesowi DeMeo.
   Odpowiedź brzmiała: „Bo przestał się leczyć”.

    1. Czy masz biznes w tym żeby nie schodzić n/t oszustw med. znamy sie juz od 666pandemii*.

     Gdy ludzie przestaną korzystac z aptek będą zdrowsi, bogatsi i hydrze rok-i-felerowi łeb uschnie!

     Pisze do ludzi, wysyłam im esemesy ale ci proszący o wsparcie”to w większości naciągacze!

     Jeden facet chory na SM odpisał, że zna te metody które mu podałam i je stosuje, jednak szkody przyniósł drogi 3tys/m-c Interferon i spowodował raka ale i na to są metody—proste!!! nie za wielkie pieniądze od mafii rot-szylda.

     1. ja jaki interes – szczeże jak wsadzam taki art – to oglądalnośc bloga spada z 7000 do 1000 dziennie

      WIEC JA CIAGNĘ POPULARNIŚ C BLOGA TEMATAMI ABY WEJSC BYŁO Z 10 000 DO ARTA A TY WSADZAJ TEMATY W KOMENTACH

      TO JEST WŁASNIE POPULARYZACJA SKUTECZNA

      LUDZIE CZY JA WAS MUSZĄ WSZYSTKIEGO UCZYC

      DAWAJ JAK NAJWIECEJ I TO POD KAŻDYM NOWYM !!!!!!!!!!!!!!!

 3. bursztynu nie mozna wydobywac co za gupie prawo ja sie tych hujow nie boje pujde se na plaze w bialy dzien i uzbieram sobie worek bursztynu co mi kurwa zrobia?

  1. Jak cię namierzą to zabulisz, pewnie słono. Rybek też nie wolno łowić bez zezwolenia, rolnicy mają nałożone ograniczenia na produkcję mleka, ziół też nie będzie wolno zbierać i parzyć sobie na kaszelek czy niestrawność – tylko leki z apteki, czysta chemia z zakładów farmaceutycznych. Może myślisz, że bredzę, Nie ja to wymyśliłam ale Angela M.
   Za niewłaściwe postawienie płotu mandat ponad 800 tys. pln, Imaginujesz sobie kwotę? Jest więcej durnot zgodnych z prawem. Na własnej, kupionej ziemi nie wolno wybudować chałupy z drewna bez stosownego zezwolenia a na terenie rezerwatu bossowie budują dacze.
   Mało wiesz.

 4. A może zanim się zacytuje akt prawny, powinno się chociaż sprawdzić, czy jest on obowiązujący?

  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210300177

  Może przy okazji odgrzebiemy i przywrócimy moc prawną innym aktom z Dziennika Ustaw 30/1921? Na przykład poz. 175 o wynagradzaniu nauczycieli i kuratorów (w markach polskich, a jakże) oraz poz. 170 – ustawie o o wykonaniu ślubu uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem „Opatrzności Bożej”?

  I żeby nie było – jestem apolityczny i mam głęboko w odbycie pe-o, pis i inne es-el-de.

 5. Zanim się zacznie cytować jakikolwiek akt prawny, należy go sprawdzić, aby nie bić piany i nie robić ludziom z mózgów galaretki owocowej – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19210300177
  Ta ustawa już dawno jest nieobowiązująca (można się jedynie czepiać, że nie ma jasnego aktu uchylającego z okresu PRL) i możemy się nią zachwycać w tym momencie tylko jako przykładem przedwojennej praworządności (przy okazji – może wspomnimy o wynagrodzeniach w markach polskich dla nauczycieli na mocy poz. 175 z tego samego Dziennika Ustaw 30/1921?). Może od razu zacznijmy się powoływać na zwyczaje plemienne i wprowadźmy religię państwową, np. z centrum kultowym w Arkonie?

  Nie jestem zwolennikiem ani tusków, ani pisów, ani eselde – żeby było jasne. Po prostu – przywołany akt prawny jest NIEOBOWIĄZUJĄCY.

  1. No i co z tego, gdyby teoretycznie doszło do jakiegoś obalenia, to myślisz ze ktoś by sie przejmował ze jest nieobowiązująca? Naprawdę do wszystkiego potrzebujesz aktu prawnego? Do pierdnięcia też? ;P A jak juz naprawdę bys potrzebował, to ci co obalili kolesiostwo zawsze moga powołac dowolna ustawe czy tam wydac rozkaz/nakaz.

   PS. Jakby ci z AK i inni podziemni w czasie wojny mysleli tak jak ty, to powinni sobie w mysl prawa sami strzelić w łeb, bo przecież byli nielegalni, byli terrorystami.

   1. Nie. Nie potrzebuję, wręcz uważam, ze wiele przepisów jest z doopy wyciągniętych ku gnębieniu narodu polskiego. Zwracam tylko uwagę, że podobno Polska jest państwem prawa, jakie durne by ono nie było. Tak więc, albo go przestrzegamy w całości, albo negujemy – też w całości.

   1. Utrzymanie Kancelarii Prezydenta Komorowskiego będzie kosztowało nas w tym roku 171,5 mln zł, podczas gdy na dwór królowej Elżbiety II wydaje się o 5 mln zł mniej – pisze „Fakt”.

   2. Człowiek roku jest do likwidacji- Adolf tez był zdaje mi sie…
    Takie wyróżnienia jak Nobel, ordery to obecnie Kompromitacja!

    1. CO TY SIE PRZEJMUJESZ WYBIERAJA SWOICH W GRONIE SWOICH I OGŁASZAJĄ

     BZDURA I DOWÓD NA TO ZE SIEDZĄW KÓŁKU WZAJEMNEJ ADORACJI

     JA TEŻ MOGĘ CIĘ UZNAĆ ZA KOMENTATORA BLOGU ROKU – CHCESZ – NAWET ART NAPISZĘ ZE I TO I OWO ZE BŁYSKOTKIWA I TP

     NO TAK TO DZIAŁA

     1. DAWAJ FOTĘ – ogłosza cie i rozlinkuje po necie – nawet w twoim mieście zasram tym info

      STRONY LOKALNE

      WIESZ ILU IDIOTÓW BY CI ZAZDROŚCIŁO

      BO NIE ZE MIZIA TYLKO

      WORDPRESS PISZE O TOBIE – TO SIE DA TAK SPTYTNIE ZROBIĆ

      A ILU BY ZACZEŁO GADAĆ NO JA COS WIEM WORDPRESS – SĄ TAKIE NAGRODY PRESTIŻOWE WORDPRESS FOTO

      CONAJMNIEJ 70% DAŁO BY SIE W H… ZROBIĆ

      TO CO ROBIMY ??? 🙂

    2. Wyciągają jakieś skompromitowane typy-teraz się w info PrOmuje*(czyt.kompromituje) ten co 4x wygrał chyba w ruletke i z unijnych dotacji orzechy na polu sadził….
     qrwa, że im się nie znudzi tej szopki odstawiać

     1. NIE ZNUDZI BO SKUTECZNA WIESZ NP ZE WEDŁUG POLAKÓW 80% TY I JA JESTESMY 1000 RAZY GORSZYMI KANALIAMI NIŻ TUSK

      POMIMO ZE O NAS NIKT NIC NIEWIE

      PRZEKONAŁABYŚ SIE JAKBYŚMY STALI SIE NP KANDYDATAMI NA POSŁÓW – JAK BEZ ZASTANOWIENIA SIE I BEZINTERESOWNIE BY NAS ZGNOILI

      TAK TO PRAWDA WIELU NIEZALEŻNYCH DOSWIADCZYŁO TEGO STARAJAC SIĘ ZOSTAĆ RADNYMI – NOWE TWARZE NIE ZNANE Z UKŁADU SITW

      1. I TĘOI PARAFIANIE ŻUCAJACY GÓWNAMI – TO ZE TUSK ZŁODZIEJ TO BY BYŁO NIC

       ALE JAKBY KTOŚ MI WYCIĄGNĄ ŻE KIEDYS NP W MŁODOŚCI NASIKAŁEM NA PŁOT – BYŁO BY SKANDAL TAKI CHCE BYĆ – WON WON WON

       I WYGRYWAJA INNI Z WYROKAMI ZA KRADZIERZE DEFRAUDACJE , Z PRZESZŁOŚCIA SBECKA , KAPUŚIE

       1. A POZATYNM NIE MAMY SZANS BO DO KOSCIOŁA NIE CHODZIMY – I JESTEŚMY NAPEWNO JECHOWICI KOCIA WIARA

        BO W PALE SIĘ NIE MIESCI PARAFIANOM ZE MOŻNA NIGDZIE NIE NALEŻEĆ – I ŻE DA SIE TAK ŻYĆ

        JEDNYM SŁOWEM POLSKA TO ZAŚCIANEK KOŁTUNÓW – i dlatego ci prostacy nimi tak kręcą

      2. i dlatego ciężko z nimi walczyć bo jak ktoś wyciąga dowody na aferalność kandydata – np. nepotyzm TUSKA – SPRAWA BĄK 🙂 – TO OKAZUJE SIE ZE W POLSCE TO NIE JEST ZADEN SZKODLIWY ARGUMENT 🙂

       DLATEGO OBCY POLSKÓW NIE ROZUMIEJA I NIMI GARDZĄ –

       W KAŻDYM INNYM KRAJU EUROPY SPRAWA BĄK JAN WYWOŁAŁA BY SKANDL I ODEJSCIE PREMIERA A TU

      3. o patrz jak gwiazdki minusuja ze złości – JAK IM SIE CIUT PRAWDY POWIE

       BO POLAK JEST NAJ I ZAWSZE PYTA DLACZEGO NAS TAK NAP…

       DLACZEGO ??

       BO Z POLSKI SASIEDZI TYLKO SŁYSZĄ

       RUSKIE KACAPY –
       PRYMITYWNE SZWABY-
       PIERDOLONE PEPIKI –

       A CICHACZEM – DO ROSJI NA KOLANACH PO GAZ 🙂
       DO NIEMIEC DO ROBOTY WYCIERAĆ W MILCZENIU OSRANĄ DUPĘ – EMERYTOWANEGO SZTURMFIRERA
       A DO CZECHÓW PO TANIĄ WÓDĘ I PIWO

       TAK WIĘC OTACZAJĄ NAS GORSI OD NAS – OD WSCHODU ROSJA, BIAŁORUŚ UKRAINA – KACAPY !!!
       OD POŁUDNIA CIENKIE PEPIKI
       OD ZACHODU BRUDNE SZWABY

 6. Mizia poruszyłeś sedno tematu przytaczając te ustawy z okresu przedwojennego. Piszę o tym od dawna na forach do wszystkich tych, którzy wykrzykują-„rozliczymy was na wyborach” a ja się pytam-a co to kurwa za rozliczenie? Wielka kurwa mać kara, bo może następnym razem nie zostanie wybrany. Marnotrawią grube dziesiątki miliardów złotych budżetowych pieniędzy każdego roku nie ponosząc żadnej odpowiedzialności karnej i nie chodzi tylko o ten rząd. Taki poseł jak nie wygra i tak jest ustawiony często jeszcze lepiej. Chyba każdy bandyta tak by chciał, robię co chcę hulaj dusza, bo wiem, że jestem bezkarny!

   1. Mizia nawet jeśli obalimy Rząd to co dalej jesteś w stanie mi to w racjonalny sposób wytłumaczyć? Na razie przejrzałem cały blog i w zupełności ze wszystkim sie zgadzam. Sam nie wiem jak spojrzę w oczy mojemu synowi za 10 może 15 lat ( teraz ma 2 lata) jaką przyszłość tatuś przygotował nie robiąc nic w tym kirunku by zapewnić mu przyszły byt, ale mam pytanie i te obawy co dalej po tym wszystkim czy nawet REWOLUCJI będzie można zrobić w tym kraju by odetchnąć choć na chwilę.

    1. NATYCHMIASTOWE WYCOFANIE SIE Z OPERACJI WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI – żołnierze biora podręczny sprzet i do samolotu

     RESZTĘ SPRZĘTU PRZEKAZUJEMY JAKO DAR DLA NP AFGAŃCZYKÓW
     bo transport przewyższył by wartość – TO BY TRWAŁO TYDZIEŃ MAX

     OSZCZEDNOSCI MILIARDY W SKALI ROKU

     WPROWADZENIE USTAWY O WOLNOSCI PODATKOWEJ „WILCZKA”

     RÓWNE TRAKTOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH – HIPERMARKETY – TAK SAMO JAK PANI NA STRAGANIE

     ŻADNYCH ULG PODATKOWYCH

     NATYCHMIASTOWE DODATKI RODZINNE NA KAZDE DZIECKO 300 ZŁ BEZ WZGLEDU NA ZAROBKI – RÓWNOSC W OBEC PRAWA !!

     PŁACA MINIMALNA – ODNOSZĄCA SIE DO STAWKI GODZINOWEJ NIE KWOTOWEJ MIESIECZNEJ – MINIMUM 20 ZŁ H- komu sie nie podoba niech w….

     tygodniowa max ilosc godzin pracy 35 h – RESZTA NADGODZINY 100%

     likwidacja zus POZOSTAWIC TYLKO KOMURKI REALIZUJACE WYPŁATY

     I EWIDENCYJNE ŻYJE/ ZMARŁ

     FINANSOWANIE EMERYTUR – LOTTO , MONOPOL ALKOHOLOWY, TYTONIOWY, HAZARDOWY I ZALEGALIZOWANA PROSTYTUCJA Z PODATKIEM NA ZUS
     60%

     LIKWIDACJA SKŁADKI ZUSOWSKIEJ PRACOWNIKÓW !!!! – I O TYLE WZROST PŁACY PRACOWNICZEJ !!

     PODNIESIENIE PODATKU VAT DO 33 PROCENT – Z TEGO 13 % DOTACJA DO ZUS –

     BUDOWA MIESZKAN OSIEDLI KOMUNALNYCH MIASTO Z BANKIEM

     W CZYNSZY SPŁATA KREDYTU – CZEŚĆ

     KWOTA WOLNA OD PODATKU 7000 ZŁ

     CŁO NA WSZYSTKIE ROLNE PRODUKTY KTÓRE MOZNA HODOWAĆ TU 25%

     ZIEMIA Z ARIMARÓW DLA ROLNIKÓW POLSKICH W DZIERŻAWĘ WIECZYSTĄ

     SYMBOLICZNA ZŁOTÓWKA ZA HEKTAR ROCZNIE – Z MOZLIWOŚCIA WYKUPU W KAŻDEJ CHWILI

     ZA GOTÓWKE LUB RATY

     TO NA POCZATEK …

     A I OBNIZKA CEN PALIW POPRZEZ ZMNIEJSZEBIE PROCENTU PODATKU W LITRZE

     ALKOCHOL , TYTOŃ , 100 % PODWYŻKA

     1. VAT NA DZIECIECE I SZKOLNE ART – O %
      VAT NA ŻYWNOŚĆ – 3%
      LEKI OD WIEKU 0 -18 LAT OPŁATA 10% WARTOŚCI
      LEKI – EMERYT RENCISTA – O% WARTOŚCI

      REFORMA SZKOLNICTWA

      SZKOŁA PODSTAWOWA 9 LAT

      SZKOŁA ZAWODOWA 3,5 ROKU O.5 ROKU OSTATNIE – PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU I KURS PRAWOJAZDY – BEZPŁATNY

      SZKLONICTWO SREDNIE – 4 LATA L.O 5 LAT TECHNIKUM

      RESZTA JAK ZA STRASZNEJ KOMUNY

      OBOWIAZKOWA SŁ WOJSKOWA – 12 MIESIĘCY POBOROWI 40 % STANU ARMII

      h2 style=”text-align: center;”>III R.P POWTARZA KRYZYS, KRYZYS I W ŚLAD ZA TYM WPROWADZA NASTĘPNE PODATKI I USTAWY ANTY GOSPODARCZE

      KTÓRE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA BEZROBOCIE I NIEOPŁACALNOŚĆ PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!

      WIĘC JAK TO JEST MOŻLIWE ŻE W KRAJU KTÓRY POSIADA WIELE BOGACTW NATURALNYCH POŻĄDANYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH JEST JAK JEST

      OTO KILKA PRZYKŁADÓW WRĘCZ RAŻĄCYCH DLACZEGO NIE POZWALA SIĘ DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TYM ZAJĄĆ !!!

      BURSZTYN – JEDNE Z NAJWIĘKSZYCH ZASOBÓW NA ŚWIECIE…

      rejony w których występują te złoża są tak łatwe w wydobyciu że można je wydobywać łopatą !!!!( co czynią ludzie każdej nocy nielegalnie)

      zezwolenie małym podmiotą zapewniło by powstanie kilku tysięcy miejsc pracy

      CHĘTNYCH NA ZAKUP SĄ SETKI TYSIĘCY NA CAŁYM ŚWIECIE !!!!

      OFICJALNA POLITYKA RZĄDU ZAKAZ WYDOBYCIA !!!!!!!!!!!

      – WĘGIEL KAMIENNY OKOLICE WAŁBRZYCHA

      [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qQh1__AsKeU]

      ZNAJDUJE SIĘ ZALEDWIE KILKADZIESIĄT CENTYMETRÓW POD NOGAMI

      WYDANIE ZEZWOLEŃ MAŁYM PODMIOTOM PRZEŁOŻYŁO BY SIĘ NA KILKA TYSIĘCY MIEJSC PRACY I SPADEK CEN OPAŁU !!!!

      CHĘTNYCH NA ZAKUP SĄ SETKI TYSIĘCY W CAŁEJ POLSCE !!!!

      OFICJALNA POLITYKA RZĄDU ZAKAZ WYDOBYCIA !!!!!!!!!!!

      – MARGIEL

      NA NIM STOI CAŁA KIELECZCZYZNA I OPOLSZCZYZNA
      MARGIEL MOŻNA WYGRZEBAĆ STOJĄC – DŁUBIĄC CZUBKIEM BUTA !!!

      OPOLSKIE

      WYDOBYCIE I PRODUKCJA CEMENTU – URUCHOMIENIE PLANU BUDOWY AUTOSTRAD I OBWODNIC W CAŁYM KRAJU

      TAK DOKŁADNIE AUTOSTRAD I DRÓG BETONOWYCH – KTO BYŁ W NIEMCZECH WIE ŻE TE SĄ NAJLEPSZE I NAJBEZPIECZNIEJSZE !!!

      STWORZONO BY MILIONY MIEJSC PRACY !!!!!!

      OFICJALNA POLITYKA RZĄDU – RESTRYKCYJNE OGRANICZENIA PRODUKCJI !!!!

      TYLKO KILKU KOLESI W POLSCE TO ROBI I PILNUJĄ ŻEBY NIEMIECKI CEMENT BYŁ TAŃSZY OD POLSKIEGO…

      ORAZ WPROWADZENIE USTAWY WILCZKA O WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

      http://pl.scribd.com/doc/444884/Ustawa-Wilczka

      CO CIEKAWE WSZYSTKO WYŻEJ WYMIENIONE MOŻNA URUCHOMIĆ OD ZARAZ DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI !!!

      POZA USTAWĄ WILCZKA – ALE JEŚLI SIE CHCE TO W CIAGU MIESIĄCA MOŻNA !!!

      TO TYLKO KILKA PRZYKŁADÓW A JEST TAKICH NISZ DZIESIĄTKI W POLSCE

      POLITYKA III R.P

      TO SABOTAŻ I DZIAŁANIE NA SZKODĘ NARODU

      1. Mizia na prezydenta/premiera, ewentualnie na dyktatora. No administracyjnie to by można to wszystko osiągnąć, ale najpierw cala administracje trzeba by zaorać. Te pruchwy stare nie ustąpią po dobroci. 🙁 PS. Wczoraj za babcia oglądałam wiadomości, w kolejce do koryta znowu miller kwasniewski i inne odgrzewane padło. A w rządzie wymiany na najwyższych stołkach, żeby następni mogli sobie nagród na koszt podatnika poprzyznawać. I każda wiadomosć nastepna w podobnym stylu, że kasy brakuje, że przewał jakis był… Kurwica człowieka bierze. 🙁 I żebym to ja, wątła kobieta musiała bardziej się tym przejmować niż chłopy w sile wieku i mięśni wokoło. no dziwne nie jest ze w Polsce jest niz demograficzny skoro wokół same takie zniewieściałe…

       1. a co ty myślisz ze ja by biurwy prosił – OTRZYMUJA PISM O ZWOLNIENIU DYSCYPLINARNYM ART 52 PAR. 1 – K.P UTRATA ZAUFANIA -i sa bezrobotni – to znaczy moga podjąc pracę na budowie jako niewykwalifikowani

        A JAK NIE TO BEZROBOTNY BEZ PRAWA DO ZASIŁKU – JAK TERAZ ONI ROBIE

       2. ART 52 MÓWI O NATYCHMIASTOWYM OPUSZCZENIU MIEJSCA PRACY -wiem bo kiedyś sam zostałem tak wykopany z biura 🙂

      2. Dobra Mizia ja jestem za tylko w jaki sposób mogę pomóc? Bo reklamę blogu mogę wklejać gdzie sie da i w każdym komentarzu na innych portalach. Mnie już chuj strzela jak mi w zusie powiedzieli ze od kwietnia bede mial podwyzke skladki ( dzialalnosc). Jak wykorzystac ich prawo przeciwko nim bo jak Nam udowodnia namawianie do buntu i rewolucji dzialajac przeciwko RP to sie skonczy jak dla brunona K

       1. TY NA POCZATEK JEDŻ DO GERLIC OTWÓŻ TAM FIRME TĄ CO MASZ W POLSCE – SKŁADKI BĘDZIESZ PŁACIŁ W NIEMCZECH – DUŻO MNIEJSZE –

        A W POLSCE ZAMKNIJ FIRMĘ – ALE JAKO NIEMIECKA FIRMA DZIAŁASZ W POLSCE –

        TAM JAK W MIESIACU NIC NIE ZAROBISZ NIC NIE PŁACISZ !!!!!!!! – ANI ZUS 🙂 ICH ANI PODATKÓW – NIE TRACĄC PRAWA DO OPIEKI MEDYCZNEJ W EUROPIE!!!!

        BO ONI WIEDZĄ – ZE Z CZEGO MASZ ZAPŁACIĆ !!!

        NIKT NIE NAMAWIA DO BUNTU TYLKO DO ZMIANY POLITYKI 🙂

        DOPUSZCZALNĄ FORMĄ SĄ NACISKI OBYWATELI W PIKIETACH MANIFESTACJACH !!!! INFORMOWANIE OBYWATELI W KAZDEJ FORMIE

        TERAZ JEST POTRZEBA KURIOZALNA W DOBIE NETU – ALE PAPIEROWA DARMOWA GAZETA DLA WYKLUCZONYCH , BIEDNYCH , BEZDOMNYCH BEZROBOTNYCH

        BO ONI NETA NIE MAJĄ A NA GAZETY ICH NIE STAĆ

        MOGGĄ BYĆ ULOTKI – DRUKOWANE NA KOMPACH A POTEM KSEROWANE POTRZEBA 16 OSÓB W KAZDYM MIESCIA 1 I DO POMOCY KILKA – ZA 10 – 20 ZŁ DRUKOWAĆ ULOTKI INFORMACYJNE – 1 KSERO – O,10 GR

        Z ODNOTACJĄ PODAJ DALEJ SKSERUJ X 10 !!

        TO PODSTAWA INFORMOWAĆ CO SIĘ DZIEJA NOWEGO

       2. W AKCJI 2 MARCA JEST JUZ PONAD 60 000 POLAKÓW !!

        DLACZEGO NIE POPIERAĆ

        A POPIERAĆ JAKIEGOŚ JEDNEGO FACETA Z …. NA 20 MARCA ???/

        sprawdż linki obu akcji

 7. Do wszystkich pragnacych pracowac zarabiac i oszczedzac. Nie ma co sie dowartosciowywac pracowitoscia! To swiadczy tylko o tym, ze bierzesz udzial w wyscigu szczurow jestes juz pol -robotem, automatem . Bedziesz szybciej schorowany, zniszczony , wypracowany i znacznie krocej bedziesz zyl. Wielcy i mozni tego swiata nie spiesza sie, zyja wolno,oszczedzaja swoja energie dana im raz na cale zycie. Wiedza,ze zycie jest krotkie.

  1. No tak, zycie jest raz dane i krótkie, i oni to wiedza. A ciemny prosty lud mami sie bajaniami o zyciu po smierci wedle zaslug, i ze zyciem doczesnym nie nalezy sie martwic bo to ciezki grzech. Ja tam nie mowie, mozna sobie bajac, ale dopiero wtedy jak ludzie maja mniej wiecej po rowno, a nie ze niektorzy choc pracuja jak woly to zyja w nedzy.

  1. hmmm…. ze tez tak nie ulegnie samospaleniu podczas podpalania cudzej własnosci…wypadki się zdażają, no nie?!

   1. Pomyślałam dokładnie to samo. 😛 Czy ci ludzie którzy tam mieszkają aż tak się boją, nawet wypadków? 🙁 Taaa lepiej niech ich jakiś bałwan pozabija, byle tylko sie nie bronic, bo a nóz sie biedaczkowi jakaś krzywda stanie. a teraz CHWAST będzie w pierdlu za moje ciężko zarobione podatki siedział.

 8. Słynny komik i założyciel Ruchu 5 Gwiazd Beppe Grillo rozgrzewa tłum na wiecu w pod weneckim robotniczym miasteczku Marghera. Wyliczał zgromadzonym wszystkie problemy i lęki ich życia codziennego. Praca, miejsce w przedszkolu, urlop macierzyński, problemy drobnych przedsiębiorców. Mnóstwo zwykłych ludzi stało na zimnie, opatulonych w płaszcze z postawionymi kołnierzami, całe popołudnie i wieczór, na zmianę słuchając Grilla i wstępując na podium.

  Nie znajdziecie śladu tego w gazetach. To poważny, budzący niepokój sygnał. We Włoszech coś się dzieje. Na pewno można spierać się o jego ocenę, ale to na pewno istotne zjawisko. Ruch 5 Gwiazd dostaje w sondażach co najmniej 17%. Taki wynik we Włoszech udało się pobić przy urnach tylko niewielu partiom: chadecji, komunistom, Partii Demokratycznej, Forza Italia, a następnie Ludowi Wolności (Popolo della liberta’). Teraz i Grillo ma ten wynik w zasięgu ręki.

  http://www.presseurop.eu/pl/content/article/3426341-beppe-grillo-kometa-antyeuro

  Ps. Beppe Grillo i s-ka mają ok.20% poparcia i razem z Sylwio mogą przejąć władzę we Włoszech tak Trzymać !

Wyraź swoją opinię ! TO WAŻNE !!

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: